Przetargi.pl
I. Budowa pasa drogi ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego w ramach zadania budżetowego pn., Projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei. II. Budowa pasa drogi gminnej ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego w ramach zadania budżetowego pn.:Projekt i budowa jezdni w ul. Krakowskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei. III. Przebudowa pasa drogi gminnej ul. Olszowej na odcinku od ul. Przewoskiej do ul. Batorego w ramach zadania budżetowego pn.: Projekt i pr

Gmina Otwock ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7792001 , fax. 022 7794225
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otwock
  ul. Armii Krajowej 5 5
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 022 7792001, fax. 022 7794225
  REGON: 01326877000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otwock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  I. Budowa pasa drogi ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego w ramach zadania budżetowego pn., Projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei. II. Budowa pasa drogi gminnej ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego w ramach zadania budżetowego pn.:Projekt i budowa jezdni w ul. Krakowskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei. III. Przebudowa pasa drogi gminnej ul. Olszowej na odcinku od ul. Przewoskiej do ul. Batorego w ramach zadania budżetowego pn.: Projekt i pr
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia - Budowa pasa drogi ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego w ramach zadania budżetowego pn., Projekt i budowa jezdni w ul. Poznańskiej ( kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei. Część 2 zamówienia - Budowa pasa drogi gminnej ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Łukasińskiego w ramach zadania budżetowego pn.: Projekt i budowa jezdni w ul. Krakowskiej (kostka bet.) na odc. od ul. Łukasińskiego do ul. Okrzei. Część 3 zamówienia - Przebudowa pasa drogi gminnej ul. Olszowej na odcinku od ul. Przewoskiej do ul. Batorego w ramach zadania budżetowego pn.: Projekt i przebudowa jezdni i chodnika w ul. Olszowej ( na odcinku od ul. Batorego do ul. Przewoskiej). 4.1. Zakres robót w szczególności : 1) rozbiórka istniejących nawierzchni, oraz transport w miejsce wskazane przez zamawiającego ( w granicach administracyjnych miasta Otwocka), 2) wycinka drzew kolidujących z inwestycją wraz z cięciami pielęgnacyjnymi w obrębie pasa drogowego, 3) przebudowa i regulacja kolidujących elementów sieci uzbrojenia terenu, 4) budowa odwodnienia 5) regulacja uzbrojenia podziemnego wraz z regulacją urządzeń znajdujących się w drodze w uzgodnieniu z właścicielami sieci, 6) wzmocnienie podłoża gruntowego i wykonanie podbudowy wraz z warstwą odsączającą, 7) wbudowanie nowych krawężników , 8) wykonanie nawierzchni jezdni, ciągów pieszych i wjazdów zgodnie z dokumentacją 9) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, stosowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. 10) wykonanie progów zwalniających 4.2 Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 4.3 Dokumenty wymienione w ust. 4.2 ,specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane są w Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji. 4.4 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do : 1) powiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni wcześniej, wszystkich właścicieli sieci, roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli właścicieli sieci, Wykonawca wyreguluje wszelkie urządzeń podziemne oraz znajdujące się drodze w uzgodnieniu z właścicielami sieci, 2) zabezpieczenie terenu budowy/robót, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót, 3) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 4) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac, 5) organizacja zaplecza budowy, 6) zgłaszanie przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 7) ubezpieczenie budowy, 8) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 9) wykonanie wszystkich innych prac w tym ujętych w projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu, 4.5 Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy. 4.6 w trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: zadanie I - 4 000,00 PLN zadanie II - 3 000,00 PLN zadanie III - 10 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas wykonania zamówienia (od dnia podpisania umowy)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.otwock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach