Przetargi.pl
Remont części elewacji (pod tarasem) oraz wymiana okien w bębnie kopuły budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Wojciech w Lądku Zdroju

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8115470 , fax. 74 8115470
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
  ul. Wolności 4
  57-540 Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8115470, fax. 74 8115470
  REGON: 000288283
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-ladek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot Leczniczy - Spółka Akcyjna Województwa Dolnośląskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont części elewacji (pod tarasem) oraz wymiana okien w bębnie kopuły budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Wojciech w Lądku Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont części elewacji (pod tarasem) oraz wymiana okien w bębnie kopuły budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Wojciech w Lądku Zdroju. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont części elewacji (pod tarasem) oraz wymiana okien w bębnie kopuły budynku Zakłady Przyrodoleczniczego Wojciech w Lądku Zdroju, zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 2.1. Załączony opis (zał. nr 2b) do Projektu i Specyfikacja techniczna (zał. nr 2a) wykonania i odbioru robót dotyczą remontu całej elewacji natomiast to postępowanie dotyczy tylko części prac z tego projektu tj. a) wymiana 8 szt. okien drewnianych w bębnie kopuły na okna trójszybowe w konstrukcji aluminiowej zgodnie z zał. nr 3b. Kolor okien zgodnie z kolorystyką elewacji. Wymiary okien podane w Projekcie służą do wykonania wyceny ofertowej. Wykonanie okien winno być poprzedzone obmiarem z natury dokonanym przez Wykonawcę. Wykonawca zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu winien uzgodnić z organem konserwatorskim ostateczny kształt stolarki okiennej na podstawie przedłożonych rysunków wykonawczych. 2.2. Remont elewacji obejmuje tylko część pod tarasem wejścia głównego. Malowanie stolarki dotyczy tylko stolarki pod tarasem (drzwi i okna). 2.3. Wykonawca powinien zapewnić Kierownika budowy z uprawnieniami do prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych. 2.4. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na roboty budowlane części elewacji (pod tarasem) wynosił 36 miesięcy, natomiast okres gwarancji na wymianę okien w bębnie stanowi kryterium oceny ofert. 2.5. Zamawiający informuje, że prace remontowe będą odbywały się na obiekcie czynnym. Termin wykonania prac najbardziej uciążliwych zostanie ustalony między Zamawiającym i Wykonawcą. 3. Opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wg załączników do niniejszej SIWZ nr: 2, 2a, 2b ,3a, 3b. Zakres zamówienia zawiera sie w kwocie powyżej 30 tys euro, ale poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp (dz.U. z 2017r. poz. 1579)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający za spełnienie warunku uzna: przedłożenie oświadczenia o posiadaniu kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów wg zał. nr 4a do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg zał. nr 1 do SIWZ, 2. Kosztorysy ofertowe Wykonawcy opracowane metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych oraz przy zachowaniu założeń określonych w rozdziale XVIII pkt. 2, 3. Dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby (osób) do składania oświadczeń woli i reprezentowania Wykonawcy, jeżeli to prawo nie wynika z właściwego rejestru 4. Zobowiązanie innych podmiotów – zał. nr 6b do SIWZ (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach