Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Kuziennicza w m. Jawor

Gmina Jawor ogłasza przetarg

 • Adres: 59400 Jawor, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 702 021
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jawor
  ul. Rynek 1
  59400 Jawor, woj. dolnośląskie
  tel. 768 702 021
  REGON: 39064739200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jawor.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Kuziennicza w m. Jawor
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający zamierza udzielić następujące części zamówienia: Część nr 1: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor” Część nr 2: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor” 2. Opis przedmiotu zamówienia: Część nr 1: Zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor” na odcinku 542 m.b. w formule zaprojektuj i wybuduj Część nr 2: Zadanie: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor”, obejmującego wykonanie prac w zakresie: przebudowy chodnika od skrzyżowania ul. Kuzienniczej (droga wojewódzka nr 374) z ul. Żwirową (droga gminna) do skrzyżowania z ul. Wiejską (droga wojewódzka nr 363) o długości ok. 542 m w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Istniejąca droga wojewódzka stanowiąca ul. Kuzienniczą w Jaworze posiada jezdnię bitumiczną o szerokości średniej 6,0 m. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym i nie spełnia wymagań bezpieczeństwa użytkowników. Na całym odcinku występują liczne spękania, wykruszenia krawędziowe i lokalne zaniżenia powodujące zastoiska wodne, pogłębiające degradację nawierzchni oraz ochlapywanie pieszych poruszających się po chodniku. Droga częściowo odwodniona jest do kanalizacji burzowej a częściowo woda odprowadzona jest powierzchniowo na pobocze skąd spływa do sąsiadującego gruntu. Wzdłuż drogi biegnie chodnik o nawierzchni z miejscowymi wykruszeniami powierzchniowymi. Oczekiwane przez Zamawiającego zmiany po realizacji zadania: - wzmocnienie nawierzchni jezdni i poboczy; przebudowa kanalizacji burzowej oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej w ramach zadania nr 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, wyniki badań laboratoryjnych DSDiK we Wrocławiu, decyzje administracyjne, uzgodnienia i opinie niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania. 2. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót. 3. Zamawiający określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Wykaz czynności do wykonania przez osoby zatrudnione na umowę o pracę przy robotach budowlanych: - pracownicy wykonujący prace fizyczne przy odtwarzaniu nawierzchni drogi. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część 1 zamówienia: Ustala się wadium w wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100). 1. w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16, nr konta: 58 2030 0045 1110 0000 0218 6120, z dopiskiem: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 od km 1+263 do km 1+805 w m. Jawor”. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2. lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r, poz. 1804 ze zm.), sposób przekazania: złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 17 u Naczelnika Wydziału Księgowości Urzędu przed upływem terminu składania ofert. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Część 2 zamówienia: Ustala się wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 1. w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16, nr konta: 58 2030 0045 1110 0000 0218 6120, z dopiskiem: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie przebudowy chodnika w m. Jawor”. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2. lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r, poz. 1804 ze zm.), sposób przekazania: złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 17 u Naczelnika Wydziału Księgowości Urzędu przed upływem terminu składania ofert. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 2. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c8697... 9 z 25 2018-04-09, 14:14 Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ). 3. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru (Załącznik nr 1 do SIWZ), 4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. 5. Oświadczenie dotyczące podwykonawców z wykorzystaniem wzoru (Załącznik nr 9 do SIWZ). 6. Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ). 6. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach