Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej

Gmina Jawor ogłasza przetarg

 • Adres: 59400 Jawor, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 702 021
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jawor
  ul. Rynek 1
  59400 Jawor, woj. dolnośląskie
  tel. 768 702 021
  REGON: 39064739200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jawor.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej PE Ø160 o długości około 600,0 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Lokalizacja: - Gmina Jawor dz. nr: 63, 64/4, 64/2, 142, 156, 175 Obręb nr 4 Ogrody, Zakres prac: - zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, - budowa odcinka sieci wodociągowej PE Ø160 z rur zgrzewanych czołowo, o długości około 600,0 mb w technologii wykopu otwartego i metodą bezwykopową, - montaż 5 sztuk hydrantów naziemnych DN80, - włączenie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej do istniejących sieci wodociągowych w ul. Narutowicza i ul. Kwiatowej. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i rozwiązań technicznych innych niż w projekcie wykonawczym pod warunkiem, że zastosowane materiały i rozwiązania techniczne będą korzystniejsze od rozwiązań przyjętych w projekcie wykonawczym. Zastosowanie innych materiałów i rozwiązań technicznych niż tych ujętych w projekcie wykonawczym nie będzie podstawą do zwiększenia wartości zadania oraz dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. Realizacja robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Strony dopuszczają możliwość zapłaty za wykonane roboty na podstawie faktur częściowych. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń dotyczących udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Wykaz czynności do wykonania przez osoby zatrudnione na umowę o pracę przy robotach budowlanych: - pracownicy wykonujący prace fizyczne, w tym operatorzy sprzętu wykonujący roboty wodociągowo-kanalizacyjne oraz przy odtwarzaniu nawierzchni drogi oraz terenów. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy dla wskazania technologii wykonania robót i obliczenia ceny oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). 1. w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16, nr konta: 58 2030 0045 1110 0000 0218 6120, z dopiskiem: „Budowa sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuż ul. Kuzienniczej i Kwiatowej”. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2. lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r, poz. 1804 ze zm.), sposób przekazania: złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 17 u Naczelnika Wydziału Księgowości przed upływem terminu składania ofert. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 2. Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ), 4. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. 5. Oświadczenie dotyczące podwykonawców z wykorzystaniem wzoru (Załącznik nr 8 do SIWZ). 6. Dowód wniesienia wadium. 7. Kosztorysy ofertowe. 8. Zobowiązanie podmiot u trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – (Załącznik nr 7 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach