Przetargi.pl
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km 29+211 - 29+500 strona prawa w miejscowości Zgórsko

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-105 Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 19a
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8609490 , fax. 017 8609460
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Boya Żeleńskiego 19a 19a
  35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8609490, fax. 017 8609460
  REGON: 69058767000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra - Mielec w km 29+211 - 29+500 strona prawa w miejscowości Zgórsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: - Rozebranie obrzeży; - Rozebranie chodnika z płyt betonowych; - Ustawienie obrzeży; - Wykonanie podbudowy; - Wykonanie nawierzchni chodnika; - Uzupełnienie gruntu na opaskach ziemnych z obsianiem trawą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - zgodnie z art.24 ust. 1 i ust. 2 Pzp; 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - min.: Stanowisko -Kierownik budowy,całkowite doświadczenie 3 lata. UWAGA! Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień o specjalności drogowej. 3) posiadają potencjał sprzętowy - min.: - samochód samowyładowczy do transportu - koparka - zagęszczarka - piły do cięcia kostki brukowej 4) posiadają doświadczenie w realizacji robót: w ciągu ostatnich pięciu lat min: wykonanie min. 2 000 m2 chodników (na załączniku Nr 5 do oferty), poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały należycie wykonane (referencje). 5) udzielą gwarancji na wykonane roboty - min. 36 miesięcy. 6) dysponują możliwością przeprowadzenia n/w badań laboratoryjnych: - stopień zagęszczenia gruntu 7) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. II. Dopuszcza się podwykonawstwo. III. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w następujący sposób: dokumenty i oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony lub potwierdzony o swej aktualności przez organ wydający dokument nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ); 2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie; 2a) W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 3) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp - załącznik Nr 1 do oferty; 4) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg załączonego wzoru - załącznik Nr 2 do oferty; 5) Wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do oferty; odpowiedzialnych za realizację zamówienia z udokumentowaniem ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (załączyć kopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa dla Kierownika Budowy). 6) Wykaz sprzętu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do oferty, niezbędnego do realizacji zamówienia. 7) Dane o doświadczeniu z ostatnich 5-ciu lat w zakresie określonym w pkt 5.1.4 wg. formularza stanowiącego załącznik Nr 5 do oferty oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje) (w referencjach musi być wykazany zakres robót w m2). 8) Zakresy robót, które zostaną powierzone podwykonawcom wg załącznika nr 6 do oferty (w przypadku realizacji robót siłami własnymi należy wpisać -nie dotyczy-). 9) Oświadczenie o okresie gwarancji - wypełnić na formularzu oferty. 10) Oświadczenie o możliwości wykonania badań wymaganych w pkt 5.1.6.Instrukcji dla wykonawców. 11) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach