Przetargi.pl
Remont mostu uszkodzonego w wyniku powodzi na rzece Mleczka w km 0+125 drogi gminnej Nr 1 10710 R Niżatyce - Żuklin w m. Niżatyce

Miasto i Gmina Kańczuga ogłasza przetarg

 • Adres: 37-220 Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6423142 , fax. 016 6426630
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Kańczuga
  ul. M. Konopnickiej 2 2
  37-220 Kańczuga, woj. podkarpackie
  tel. 016 6423142, fax. 016 6426630
  REGON: 00052826700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kanczuga.internetdsl.pl/index1.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mostu uszkodzonego w wyniku powodzi na rzece Mleczka w km 0+125 drogi gminnej Nr 1 10710 R Niżatyce - Żuklin w m. Niżatyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuję: - rozbiórka płyty żelbetowej dźwigarów stalowych, - oczyszczenie i naprawa powierzchni przyczółków, - wklejenie prętów kotwiących do starego przyczółka, - wykonanie nasypów na dojazdach do obiektu, - dobetonowanie ław podłożysko
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452211199
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: jak w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: jak w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kanczuga.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach