Przetargi.pl
Roboty wykończeniowe i remonty budynków komunalnych

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 37-470 Zaklików, ul. Zachodnia 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8738476 , fax. 015 8738324
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Zachodnia 15 15
  37-470 Zaklików, woj. podkarpackie
  tel. 015 8738476, fax. 015 8738324
  REGON: 00055090010000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaklikow.bazagmin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty wykończeniowe i remonty budynków komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: 1.1. Część I Remont budynku usytuowanego na działce o nr ew. 46 w miejscowości Zdziechowice: - Wymiana stolarki okiennej - 1,76 m2 - Wymiana stolarki drzwiowej - 4,0 m2 - Cokoliki z płytek kamionko
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.1 Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o wykonanie zamówienia, 1.2 Opracują ofertę wg załączonego formularza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 2.1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń - sposób oceny spełnienia tych warunków - spełnia lub nie spełnia 2.2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2.3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 2.4. Wykaz dokumentów, na podstawie, których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawiera rozdział X SIWZ 3. Zamawiający odrzuci ofertę, która: 3.1. Jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 3.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 3.4. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 3.5. Zawiera błędy w obliczaniu ceny. 3.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 3.7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów: a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia - art. 22 ust.1 pkt 1-4 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) Oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia, właściwe dokumenty wymienione w pkt 1 lit. a-d muszą być złożone przez każdy podmiot osobno. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b-d mogą być przedstawione w formie kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; b) Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; c) Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; d) Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (poświadczone za zgodność z oryginałem kopie odpowiednich uprawnień oraz zaświadczeń potwierdzających przynależność do właściwych izb samorządu zawodowego), Dokumenty, o których mowa w pkt 2 mogą być przedstawione w formie kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Ponadto, Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała: a) Formularz oferta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ z podaniem okresu gwarancji na przedmiot zamówienia - minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. b) Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ; c) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ; 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.). 5. Warunki dotyczące powierzenia części robót Podwykonawcom. a) Wykonawca, który zamierza realizować przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców, zobowiązany jest wyraźnie wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom - wzór druku stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. b) Do oferty należy dołączyć zobowiązanie Podwykonawców do współpracy na formularzu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do SIWZ. c) Wykonawca, który wskaże w ofercie Podwykonawców, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedłożyć umowę regulującą współpracę z Podwykonawcami

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bazagmin.pl/bip_zaklikow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach