Przetargi.pl
"Remont chodnika i zagospodarowanie terenu - ul. Nowopogońska"

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi ogłasza przetarg

 • Adres: 41253 Czeladź, ul. Elizy Orzeszkowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 265 26 53 , fax. 032 363 26 53
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
  ul. Elizy Orzeszkowej 12
  41253 Czeladź, woj. śląskie
  tel. 032 265 26 53, fax. 032 363 26 53
  REGON: 24090935100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.czeladz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Remont chodnika i zagospodarowanie terenu - ul. Nowopogońska"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Remont chodnika i zagospodarowanie terenu – ul. Nowopogońska” Przedmiotem zamówienia jest rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej oraz ułożenie w tym miejscu chodnika i nawierzchni utwardzonej. Chodnik oraz nawierzchnię utwardzoną należy wykonać na podbudowie z kruszywa łamanego. Obramowanie nawierzchni chodnika – z krawężników wykonanych na ławie betonowej oraz obrzeży. Należy także zagospodarować teren zielony w obrębie chodnika poprzez ułożenie trawy z rolki oraz nasadzenia roślin i krzewów ozdobnych. 3.2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ – Dokumentacja, na który składa się:  Dokumentacja projektowa,  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,  Przedmiar. 3.3. Wymagania dotyczące zatrudnienia: 3.3.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.108). 3.3.2. W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w pkt. 3.3.1. na podstawie stosunku pracy zawierające imiona i nazwiska tych pracowników oraz rodzaj wykonywanych przez nich czynności oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawcą. 3.3.4 Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej itp.). 3.3.5. W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 3.3.2., Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium przez Wykonawcę w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w Rozdziale XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 p. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Śląskim nr rachunku: 64 1050 1227 1000 0023 3771 4543 z zaznaczeniem: wadium w postępowaniu: „Remont chodnika i zagospodarowanie terenu – ul. Nowopogońska”. W tym przypadku za skuteczne wniesienie uznaje się wadium, które przed upływem terminu składania ofert zostało uznane na koncie Zamawiającego. Wadium złożone w innej formie niż pieniądzu należy złożyć w oddzielnej kopercie, by nie było na stałe związane w ofercie. 4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9). 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. UWAGA: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: w art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu przez jeden z podmiotów składających wspólną ofertę uważa się za wniesione prawidłowo. Wadium wnoszone przez podmioty składające wspólną ofertę w następujących formach:  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  gwarancjach bankowych;  gwarancjach ubezpieczeniowych;  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 p. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) musi w swej treści jako Wykonawcę/Zobowiązanego wskazywać na wszystkie podmioty składające wspólną ofertę lub na pełnomocnika wykonawców składających wspólną ofertę. Drugi z wymienionych przypadków jest możliwy tylko, gdy dokument wadialny został wystawiony później niż zawarta została umowa regulująca współpracę wykonawców i udzielone zostało pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach