Przetargi.pl
„ZIELONE ŚRÓDMIEŚCIE”

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 40523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 515 186 , fax. 322 515 081
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138
  40523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 515 186, fax. 322 515 081
  REGON: 3545711101122
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.katowice.eu/jednostki/zzm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ZIELONE ŚRÓDMIEŚCIE”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: „ZIELONE ŚRÓDMIEŚCIE” w pięciu następujących lokalizacjach:  Lokalizacja Nr 1 – Katowice przy ul. Barbary  Lokalizacja Nr 2 – Katowice przy ul. Szeligiewicza  Lokalizacja Nr 3 – Katowice przy ul. Gawliny/ Lisieckiego  Lokalizacja Nr 4 – Katowice przy ul. Raciborskiej  Lokalizacja Nr 5 – Katowice Plac Rostka realizowanych przez Zakład Zielni Miejskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego. 2. Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest w województwie śląskim, w mieście Katowice, na następujących działkach  Lokalizacja Nr 1 – Katowice przy ul. Barbary działka nr 7/9; KM 29; Obręb: Dz. Śródmieście-Załęże:0001  Lokalizacja Nr 2 – Katowice przy ul. Szeligiewicza działka nr 17/3; KM 57; Obręb: Dz. Bogucice-Zawodzie:0002 działka nr 19/3; KM 57; Obręb: Dz. Bogucice-Zawodzie:0002 działka nr 23/3; KM 57; Obręb: Dz. Bogucice-Zawodzie:0002  Lokalizacja Nr 3 – Katowice przy ul. Gawliny/ Lisieckiego działka nr 26/2; KM 32; Obręb: Dz. Śródmieście-Załęże:0001  Lokalizacja Nr 4 – Katowice przy ul. Raciborskiej działka nr 72; KM 35; Obręb: Dz. Śródmieście-Załęże:0001  Lokalizacja Nr 5 – Katowice Plac Rostka działka nr 117; KM 33; Obręb: Dz. Śródmieście-Załęże:0001 Właścicielem działek jest Miasto Katowice. 3. Zakres: Prace w poszczególnych lokalizacjach zostaną wykonane zgodnie z zakresem projektowym i zamieszczonym przedmiarem robót. Zakresy obejmują: - przygotowanie terenu pod budowę, - nasadzenia zielenią, - wykonanie elementów zabawowych, - wykonanie elementów małej architektury, - montaż mebli ogrodowych, - wykonanie ścieżek dla pieszych. Usytuowanie obiektu jest zgodne z Ustawą Prawo budowlane oraz z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, projektowana inwestycja nie naruszy interesu osób trzecich w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Zestawienie powierzchni:  Lokalizacja Nr 1 – Katowice przy ul. Barbary - powierzchnia działki nr 7/9; KM 29; Obręb 0001 - 0,2060 ha Projektowane: Kostka betonowa: 149,8m² Nawierzchnia ze zrębków drewnianych: 24,8m² Nasadzenia krzewów ozdobnych: 4,9m² Trawnik z rolki: 749,7m² Powierzchnia żwirowana: 1,9m²  Lokalizacja Nr 2 – Katowice przy ul. Szeligiewicza - powierzchnia działki nr 17/3; KM 57; Obręb 0002 - 0,0456 ha - powierzchnia działki nr 19/3; KM 57; Obręb 0002 - 0,0495 ha - powierzchnia działki nr 23/3; KM 57; Obręb 0002 - 0,0163 ha Projektowane: Kostka betonowa: 112,9m² Nawierzchnia ze zrębków drewnianych: 26,2m² Nasadzenia krzewów ozdobnych: 10,3m² Nasadzenia bylin: 8,3m²  Lokalizacja Nr 3 – Katowice przy ul. Gawliny - powierzchnia działki nr 26/2; KM 32; Obręb 0001 - 0,1550 ha Projektowane: Nasadzenia krzewów ozdobnych: 77m² Nasadzenia bylin: 18,6m² Trawnik z siewu: 977m² Powierzchnia żwirowana: 125,9m²  Lokalizacja Nr 4 – Katowice przy ul. Raciborskiej - powierzchnia działki nr 72; KM 35; Obręb 0001 - 0,1477 ha Projektowane: Kostka betonowa: 15,4m² Nawierzchnia mineralna: 135,1m² Nasadzenia krzewów ozdobnych: 149,5m² Trawnik z rolki: 561,3m²  Lokalizacja Nr 5 – Katowice Plac Rostka - powierzchnia działki nr 117; KM 33; Obręb 0001 - 0,3718 ha Projektowane: Nasadzenia krzewów ozdobnych: 253,9m² Nasadzenia bylin: 33,7m² Trawnik z rolki: 1022,6m² Powierzchnia żwirowana: 8,5m² 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania związane z jego wykonaniem określa Załącznik Nr 8 do SIWZ zawierający projekt w tym: 1) Przedmiary robót, 2) Opis techniczny z Informacją BIOZ, 3) Rysunki techniczne i konstrukcyjne, 4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wraz z ofertą (wzór OFERTY stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ): a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ), b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ), c) pełnomocnictwo (w oryginale) dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów, ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego), d) kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej (wykazując koszty jednostkowe robocizny, materiału, sprzętu) dla każdej lokalizacji oddzielnie zgodnie z załączonymi przedmiarami. 2) Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach