Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum" w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-101 Gliwice, Daszyńskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 48(32)2310402 , fax. 48(32)2310402
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum" w Gliwicach
  Daszyńskiego 29
  44-101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 48(32)2310402, fax. 48(32)2310402
  REGON: 272883276
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hospicjum.gliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy prac budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pt: Rozbudowa i Przebudowa Budynków Hospicjum przy ul. Daszyńskiego 29 w Gliwicach-ETAP I" na podstawie sporządzonego w tym celu projektu wykonawczego autorstwa prof. arch. Jerzego Witeczka oraz przedmiaru robót. Zamawiający wyjaśnia, iż na etap I składają się prace opisane w projekcie wykonawczym sporządzonym przez prof. Witeczka jako: a) Zadanie nr 1- roboty ziemne dziedzińca, przygotowanie wejścia do poradni paliatywnej od strony ul. Daszyńskiego, przygotowanie wjazdu p.poż. od strony ul. Kościuszki. b) Zadanie nr 2  BUDOWA BUDYNKU C- roboty rozbiórkowe ogrodzenia, wiat, blaszaków, realizacja stanu surowego zamkniętego : fundamenty, mury, stropy, izolacje, dach, stolarka i ślusarka, elewacje .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca występujący w przetargu przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą, w wysokości 40 000,00 zł, słownie czterdzieści tysięcy złotych 00/100. 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3) Wadium w formie pieniężnej winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy nr 22 1050 1285 1000 0002 0211 5374 z dopiskiem „ Rozbudowa i Przebudowa Budynkuów Hospicjum Miłosierdzia Bożego usytuowanych przy ul. I. Daszyńskiego 29-31 w Gliwicach-ETAP I ”. 4) Wadium w pozostałych formach winno być wniesione do kasy Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum” w Gliwicach. 5) Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1- 3 ustawy. 6) Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 7) Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach i w trybie art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach