Przetargi.pl
Remont budynku Szkoły na terenie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie ul. Obrońców Pokoju 19

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Inwest" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Złotoryjska 65/2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 7222216, 8620617 , fax. 076 8620617
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Inwest" Spółka z o.o.
  ul. Złotoryjska 65/2 65/2
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 7222216, 8620617, fax. 076 8620617
  REGON: 00833120000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.glogow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Szkoły na terenie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie ul. Obrońców Pokoju 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem: - docieplenie budynku szkoły - remont dachu szkoły - instalację odgromową - opaska wokół szkoły - roboty ogólnobudowlane
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.glogow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach