Przetargi.pl
Remont bram garażowych i instalacji elektrycznych w budynkach nr 75, 76, 77, 92, 93, 108, 109, 118, 121 i 130 w kompleksie wojskowym Jednostki Wojskowej 3519 w Białymstoku- postępowanie nr 15/RB

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5421600 , fax. 89 5421689
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Saperska 1 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5421600, fax. 89 5421689
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziolsztyn.cso.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont bram garażowych i instalacji elektrycznych w budynkach nr 75, 76, 77, 92, 93, 108, 109, 118, 121 i 130 w kompleksie wojskowym Jednostki Wojskowej 3519 w Białymstoku- postępowanie nr 15/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: wymiana bram garażowych, wykonanie podjazdów betonowych, trawników dywanowych, uzupełnienie ubytków w cegłach, wykonanie remontu elewacji, wymiana okładzin ścian zewnętrznych, wykonanie ocieplenia ściany wewnętrznej, izolacji termicznej, wymiana istniejących obróbek blacharskich, orynnowania, remont pokrycia dachowego, kominów, naprawa posadzki betonowej, wymiana luksferów na nowe witryny PCV, wymiana stolarki okiennej, wymiana kratek wentylacyjnych, wykonanie otworów nawiewnych, oczyszczenie malowanie farbami antykorozyjnymi, remont pomieszczeń w części socjalnej, remont zewnętrznych schodów, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana okładzin ścian i dna kanału przeglądowego, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne krat w posadzce przyziemia, krat okiennych, wywietrzaków dachowych, oczyszczenie i odmalowanie stolarki drzwiowej, montaż nowoprojektowych stalowych wywietrzaków dachowych, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, demontaż instalacji elektrycznych, remont złącza kablowego ZK, montaż tablic rozdzielczych, budowa WLZ, rozdzielni głównej RG, montaż instalacji oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, zewnętrznego, montaż instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji połączeń wyrównawczych, ochrony odgromowej, p/przepięciowej, p/porażeniowej, przeprowadzenie badań i pomiarów instalacji elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 242 600,00 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziolsztyn.cso.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach