Przetargi.pl
Realizacja zadania Edukacja komputerowa ECDL w projekcie Akademia Wielkich Możliwości.

Zespół Szkół Ogólnokształcących ogłasza przetarg

 • Adres: 21-065 Rybczewice, Rybczewice 121
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (081) 585 40 05 , fax. (081) 585 40 05
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących
  Rybczewice 121 121
  21-065 Rybczewice, woj. lubelskie
  tel. (081) 585 40 05, fax. (081) 585 40 05
  REGON: 00125436900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsorybczewice.edupage.org, www.akademiamozliwosci.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja zadania Edukacja komputerowa ECDL w projekcie Akademia Wielkich Możliwości.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania Edukacja komputerowa ECDL - tj. organizacja i realizacja szkolenia z zakresu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Core (poziom podstawowy) dla 160 uczniów (16 grup po 10 osób) w wymiarze 120 godzin (dydaktycznych) dla każdej z grup oraz szkolenia z zakresu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL e-Citizen, dla 20 uczniów (2 grupy po 10 osób) w wymiarze 40 godzin (dydaktycznych) dla każdej z grup, w szkołach objętych realizacją projektu Akademia Wielkich Możliwości realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. gen. J. Sobiesiaka w Rybczewicach - w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 2.1 Szczegółowy opis przedmiot zamówienia: Zajęcia powinny być prowadzone metodą warsztatową, obejmującą posługiwanie się narzędziami IT/ICT w zastosowaniach praktycznych. 2.1.1 W ramach organizacji i realizacji szkolenia wykonawca ma obowiązek zapewnić Wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia szkoleń, tj. osoby, które posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie umożliwiające realizację szkolenia stanowiącego przedmiot zamówienia oraz w okresie ostatnich trzech lat przeprowadziły co najmniej 3 szkolenia z zakresu ECDL dla dzieci i młodzieży; Kwalifikacje i umiejętności wykładowców powinny być adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich bloków tematycznych zajęć. 2.1.2 W ramach organizacji i realizacji szkolenia wykonawca ma obowiązek zapewnić sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć, spełniające wymagania BHP i przepisów p.poż. oraz wyposażone w co najmniej 11 niezależnych stanowisk komputerowych (jeden uczestnik - jeden komputer) z możliwością dostępu do Internetu, a także w niezbędne pomoce dydaktyczne (np. rzutnik multimedialny, projektor, ekran, tablice typu flip-chart) oraz posiadające swobodny dostęp do sanitariatów; sale szkoleniowe muszą znajdować się na terenie miejscowości, w których będzie realizowany projekt - tj. miejscowości województwa lubelskiego: Rybczewice, Piaski oraz Świdnik; liczba sal musi być dostosowana do liczby grup i harmonogramu zajęć w sposób zapewniający płynną i zgodną z założeniami realizację projektu; 2.1.3 W ramach organizacji i realizacji szkolenia wykonawca ma obowiązek zapewnić indywidualne materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń (jeden komplet dla każdego uczestnika) odpowiadające zakresowi merytorycznemu szkolenia, w postaci: 1) podręcznika w swej treści w sposób wyczerpujący odnoszącego się do zakresu materiału wykorzystywanego w procesie certyfikacji Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) ) tj. poszczególnych modułów Syllabusa v. 5.0 bądź równoważnego oraz 2) płyty CD/DVD z multimedialnym kursem do samodzielnej nauki metodą blended learning, które na pierwszych zajęciach przekaże każdemu z uczestników na własność; Podręcznik oraz płyta CD/DVD muszą być opracowane na bazie programu szkoleniowego certyfikowanego przez podmiot udzielający certyfikacji programów szkoleń pod kątem zgodności ich zakresu z wymaganiami międzynarodowego Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) bądź równoważnym. Płyty CD/DVD z kursem multimedialnym muszą być opracowane merytorycznie i wizualnie w formie komplementarnej do podręcznika. Podręcznik oraz płyta CD/DVD musi być opracowana merytorycznie na bazie wersji pakietu biurowego Microsoft Office 2007. Wykonawca zobowiązany będzie także zapewnić wszystkim uczestnikom szkoleń na czas ich realizacji nielimitowany dostęp do platformy e-learningowej zawierającej treści tożsame z zakresem szkolenia i treścią materiałów szkoleniowych (podręcznik i płyta CD/DVD) wykorzystywanych w trakcie prowadzonych zajęć. 2.1.4 W ramach organizacji i realizacji szkolenia wykonawca ma obowiązek zapewnić pełną obsługę certyfikacji ECDL w imieniu i na rzecz każdego z uczestników szkoleń poprzez: 1) zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych ECDL Core (poziom podstawowy): tj. 7 egzaminów z poszczególnych modułów oraz po jednym ewentualnym egzaminie poprawkowym z dowolnego modułu dla każdego uczestnika, oraz 2) zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminów certyfikacyjnych ECDL e-Citizen po jednym egzaminie dla każdego uczestnika zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie oraz 3) wydanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) Core (poziom podstawowy) oraz Certyfikatu e-Citizen wszystkim uczestnikom, którzy pomyślnie zdali wymagane egzaminy; 2.1.5 Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym w oparciu o powierzone materiały będzie realizował odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, polegające na m.in.: oznaczeniu budynku i pomieszczeń, w których realizowany będą szkolenia projekt plakatami z informacją o realizacji projektu w ramach Działania 9.1.2 POKL oraz współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (wraz z logo POKL, UE i EFS); umieszczaniu logo i nazwy projektu, logo POKL, UE i EFS oraz informacji o współfinansowaniu projektu z EFS na dokumentach takich jak: korespondencja dotycząca projektu, materiały szkoleniowe, listy obecności, protokoły egzaminacyjne, ankiety ewaluacyjne itp. 2.1.6 Wykonawca wyda także wszystkim uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (zgodne z wzorem MEN), potwierdzające udział w projekcie i ukończenie szkolenia. Na zaświadczeniach powinny zostać umieszczone właściwe oznaczenia graficzne: logo i nazwy projektu, logo PO KL, UE, EFS wraz z tekstami opisującymi zaangażowanie środków UE w projekt. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się przed rozpoczęciem szkoleń (a w trakcie ich realizacji kontroli) z warunkami oferowanymi przez Wykonawcę. W przypadku, gdy oferowane warunki będą odbiegać od wymogów Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest usunąć uchybienia w ciągu 3 dni roboczych pod sankcją wypowiedzenia umowy na realizację zamówienia ze skutkiem natychmiastowym. 2.2 Wykonawca obowiązany jest także do: 2.2.1. Prowadzenia dziennika zajęć i listy obecności na zajęciach oraz dostarczenie ich do Zamawiającego po zakończeniu szkolenia dla każdej z grup; 2.2.2. Bieżącego informowania Zamawiającego o ewentualnych trudnościach na etapie realizacji szkolenia, zakończeniu szkolenia oraz jego wynikach; 2.2.3. Poddawania się kontroli prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne uprawnione do tego instytucje, w tym wglądu do dokumentacji związanej z projektem; 2.2.4. Przekazania po zakończeniu szkolenia do Zamawiającego kopii protokołów egzaminacyjnych, dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia; 2.2.5. Przechowywania wszystkich dokumentów związanych z realizacją szkolenia co najmniej do dnia 31.12.2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12. Wymagania dotyczące wadium. 12.1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 12.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 103, poz. 1158 ze zm.). 12.3 Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Zespół Szkół Ogólnokształcących im. gen. J. Sobiesiaka w Rybczewicach Rybczewice Drugie nr 121, 21-065 Rybczewice Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział w Rybczewicach, Rybczewice Drugie nr 120 B, 21-065 Rybczewice, numer rachunku: 79 8689 0007 1000 0137 2000 0100. z dopiskiem: Wadium - Edukacja komputerowa ECDL. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 12.4 Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit. b - e, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat. w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresować według poniższego wzoru: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. gen. J. Sobiesiaka w Rybczewicach Rybczewice Drugie nr 121, 21-065 Rybczewice Wadium dotyczące przetargu - Edukacja komputerowa ECDL Nie otwierać przed terminem 4.03.2010 r. przed godz. 9.00 . 12.5 Gwarancja wadialna musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, skuteczne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 12.6 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, 12.7 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie wyznaczonym do składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 12.8 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 12.9 Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium po: a) upływie terminu związania ofertą, b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 12.10 Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 12.11 Wykonawca, którego oferta została wybrana, straci wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie wykonawcy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.akademiamozliwosci.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach