Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - na przebudowę drogi gminnej w miejscoowości Szarowola od km 0+00 do km 0+300

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6643085 , fax. 084 6643873
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
  ul. 29 Listopada 9 9
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 084 6643085, fax. 084 6643873
  REGON: 00055096000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP - na przebudowę drogi gminnej w miejscoowości Szarowola od km 0+00 do km 0+300
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 111748L od km 0+00 do km 0+300 długości 0,3 km. - klasa techniczna D Konstrukcja drogi: -warstwa scieralna z asfaltobetonu KR-1 grub. 4 cm -warstwa wiążąca z zsfaltobetonu KR -1 grub. 5 cm -podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -dolna warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - 5,0 Mpa - szerokość jezdni - 5,0m Szczegółowy zakres robót wg. dokumentacji technicznej i kosztorysu ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokosci 8 800,0 zł. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo pożyczkowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3. gwarancjach bankowych 4. gwarancjach ubezpieczeniowych 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.). Wadium w formie pienięznej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski nr rachunku 13 9639 0009 2001 0000 0420 0007 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału u Zamawiającego w pok. nr 10. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi by c podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 15.03.2010 r do godz. 10.00. Wykonawca który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wadium wykonawcy którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku gdy Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) podpisanie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykoanawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tomaszowlubelski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach