Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia pracowni grafiki

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 95/97
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3426530 , fax. 083 3426531
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II
  ul. Sidorska 95/97 95/97
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 083 3426530, fax. 083 3426531
  REGON: 03031070500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsbp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia pracowni grafiki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania składających się na wyposażenie pracowni grafiki tworzonej na potrzeby Instytutu Informatyki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach realizowanego Uczelnie projektu pt.: Kierunek zamawiany - Informatyka m.in.: stanowisko pomiaru kształtu metodami projekcji prążków, stanowisko bluebox, oraz oprogramowanie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391620005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pswbp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach