Przetargi.pl
Dostawa części do aparatury medycznej i sprzętu medycznego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Kościelna 124
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3552113 , fax. 083 3552113
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościelna 124 124
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 083 3552113, fax. 083 3552113
  REGON: 00030648900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozparczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części do aparatury medycznej i sprzętu medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w formularzach cenowych - stanowiących Załącznik Nr 2 do SIWZ, Zadania od nr 1 do 9 tj.: Zadanie nr 1: Filtry antybakteryjne Zadanie nr 2: Laparoskopia Zadanie nr 3: Ładunki do staplera Zadanie nr 4: Kompresy rozgrzewające, pasy unieruchamiające Zadanie nr 5: Rury pacjenta Zadanie nr 6: Łączniki i obwody oddechowe Zadanie nr 7: Akcesoria do ssaków medycznych Zadanie nr 8: Akcesoria do ssaków medycznych Zadanie nr 9: Akcesoria do sterylizatorów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozparczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach