Przetargi.pl
Dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych.

Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-940 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 50
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5346569, 5325499 , fax. 081 5346569, 5325499
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Lublinie
  ul. Krakowskie Przedmieście 50 50
  20-940 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5346569, 5325499, fax. 081 5346569, 5325499
  REGON: 01068496000441
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów z tworzyw sztucznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj ilość i rodzaj, stanowi załącznik nr 1a do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia / formularz cenowy). Dostawy odbywać się będą do miejsc wyszczególnionych w załączniku nr 2 do projektu umowy (Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość), zgodnie ze złożonymi zamówieniami szczegółowymi. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 60 % wartości przedmiotu zamówienia, zakup pozostałych 40 % uzależniony będzie od własnego zapotrzebowania, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy. Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 195200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach