Przetargi.pl
PSP nr 14 w Opolu – segment G – wymiana pokrycia dachowego

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PSP nr 14 w Opolu – segment G – wymiana pokrycia dachowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: Roboty rozbiórkowe w zakresie: • Rozebranie starego pokrycia dachowego, inst. odgromowej, rynien i obróbek blacharskich itp.; • Wykonanie otworów technologicznych w płytach korytkowych stropodachu; • Czyszczenie powierzchni międzystropowej z odchodów ptasich; • Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz materiałów budowlanych po pracach rozbiórkowych. Roboty budowlane w zakresie: • Ocieplenie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchiwania gr 30 cm wełny mineralnej; • Wykonanie nowego pokrycia dachowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej (podkładowej i nawierzchniowej SBS gr min 5 mm); • Wykonanie nowych obróbek blacharskich; • Remont kominów; • Wykonanie nowej instalacji odgromowej; • Zakup z montażem wyłazu dachowego, montaż nowych wpustów dachowych. Inne prace do wykonania: • Czyszczenie powierzchni poziomych w strefie międzystropowej (usunięcie odchodów ptasich) usunięcie odchodów = 323,04 m2 (KNR0-25 0402-01 - analogia); • Wymiana 18 szt. kratek wentylacyjnych stropodachu plastikowych na metalowe (w celu uniemożliwienia dostępu ptakom do stropodachu) i zamontowanie ich tak, aby mogły być użyte docelowo po dociepleniu ścian; • Zabezpieczenie istniejącego skrzydła prostych drzwi drewnianych [(140x104) cm] = 1 szt., które zamykają wejście do dawnego pomieszczenia zbiornika wyrównawczego c.o. na dachu budynku. Regulacja, konserwacja drewna i zaizolowanie drzwi poprzez obicie ich blachą ocynkowaną (analogia do blacharki dachowej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W tym celu w oświadczeniu Wykonawca wypełnia część dotyczącą żądania Zamawiającego. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach ww. oświadczeniu. Wzór oświadczenia załączono do SIWZ. 4. Zobowiązanie podmiotu, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wykazania doświadczenia, zdolności zawodowej, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia zdolności zawodowej wystawione przez podmiot udostępniający. Wzór zobowiązania załączono do SIWZ. 5. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia załączono do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach