Przetargi.pl
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu techniki modelarskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców na V Mieleckim Festiwalu Nauki i Techniki w dniach 30 i 31 maja 2014 r.

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 2B
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7885193, 7885194, 7885195 , fax. 17 7885193, 7885194
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
  ul. Wojska Polskiego 2B 2B
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 7885193, 7885194, 7885195, fax. 17 7885193, 7885194
  REGON: 69048170000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu techniki modelarskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców na V Mieleckim Festiwalu Nauki i Techniki w dniach 30 i 31 maja 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu techniki modelarskiej wraz z nadzorem nad samodzielnym wykonaniem modeli rakiet kosmicznych. Celem warsztatów jest zapoznanie z techniką dopasowania części (obróbka manualna), techniką montażu (sklejanie poszczególnych elementów),techniką wykończenia (nadanie kolorystyki detali) i praktyczną techniką lotów. W pierwszym dniu festiwalu 30.05.2014 r. przeprowadzone zostaną 2 cykle warsztatów po 6 uczniów z gimnazjów, gdzie każdy uczestnik wykona model rakiety kosmicznej i jeden lot na modelarskim silniku rakietowym o impulsie 5Ns. Pierwsze warsztaty techniki modelarskiej o godzinie 11.00 a następnie pierwsza tura lotów o godzinie 12:00. Drugą część warsztatów o godzinie 13.00 a loty dla tej grupy o godzinie 14.00. Podczas prowadzonych warsztatów dostępna będzie wystawa statyczna modeli rakiet badawczych i kosmicznych razem 5 modeli oraz wystawa i pokaz akrobacji 2 modeli samolotów. W drugim dniu festiwalu 31.05.2014 r. przeprowadzone zostaną warsztaty o godzinie 10.00 dla 8 gimnazjalistów polegające na budowie modeli rakiet zakończone lotami od 11.00 do 12.00. Podczas prowadzonych warsztatów dostępna będzie wystawa statyczna modeli rakiet badawczych i kosmicznych razem 5 modeli oraz wystawa i pokaz akrobacji 2 modeli samolotów. Materiały do prowadzenia zajęć oraz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały eksploatacyjne zapewnia wykonawca. Modele do wystawy statycznej oraz modele do akrobacji wraz z obsługą zapewnia wykonawca. Niedopuszczalne są zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach