Przetargi.pl
Pełnienie funkcji zastępcy kierownika szkolenia ds. śmigłowcowych HT(H)

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8651250, 8653636, 8653535 , fax. 17 8651075, 865383
 • Data zamieszczenia: 2016-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  ul. Powstańców Warszawy 12 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383
  REGON: 00017490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji zastępcy kierownika szkolenia ds. śmigłowcowych HT(H)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres obowiązków Zastępcy HT, stały i niezmienny przez cały okres trwania umowy oraz związany ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem: 1. Odpowiedzialność za organizację i rezultaty prowadzonych przez organizację ATO śmigłowcowych szkoleń personelu lotniczego, a w szczególności: a. zapewnienie zgodności prowadzonych przez organizację ATO szkoleń śmigłowcowych z odpowiednimi przepisami, b. akceptowalny stopień integracji szkolenia w powietrzu na śmigłowcach, szkoleniowych urządzeń symulacji lotu (FSTD) i wiedzy teoretycznej w obszarze szkolenia śmigłowcowego, c. nadzór nad postępami uczestników szkolenia śmigłowcowego. 2. Współpraca z Kierownikiem Szkolenia HT w organizowaniu i przygotowaniu śmigłowcowej działalności lotniczej ATO oraz bezpośredni nadzór nad jej realizacją. 3. W uzgodnieniu z Kierownikiem Szkolenia HT współpracowanie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz innymi organizacjami lotniczymi. 4. Współpracowanie z dziekanem wydziału w zakresie organizacji, planowania i realizacji programów śmigłowcowego szkolenia lotniczego. 5. Kierowanie pracami nad opracowaniem i nadzór nad dokumentacją szkoleniową organizacji ATO (instrukcje szkolenia, instrukcja operacyjna, procedury itp.) dotyczących szkolenia śmigłowcowego. 6. Prowadzenie nadzoru nad dokumentacją lotniczą studentów i osób szkolonych na śmigłowcach. 7. Nadawanie, potwierdzanie oraz weryfikacja śmigłowcowych uprawnień lotniczych uzyskanych w organizacji ATO. 8. Wydawanie zaświadczeń o odbytych śmigłowcowych szkoleniach lotniczych. 9. W porozumieniu z Kierownikiem Szkolenia HT prowadzenie nadzoru nad wykorzystaniem bazy szkoleniowo - dydaktycznej Ośrodka Kształcenia Lotniczego. 10. Kierowanie lotami oraz innymi przedsięwzięciami lotniczymi w obszarze działalności śmigłowcowej. 11. Prowadzenie nadzoru nad zgodnością wykonywanych zadań i czynności lotniczych z odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa lotniczego i wymogami ujętymi w instrukcji wykonywania lotów OKL oraz innych przepisach lotniczych dotyczących lotów śmigłowcowych i szkolenia śmigłowcowego. 12. Organizowanie śmigłowcowych lotów szkolnych, nadzór nad ich przebiegiem i realizacją planu szkolenia. 13. Wspólnie z Kierownikiem Szkolenia HT prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości ze szkoleń lotniczych. 14. Prowadzenie zajęć teoretycznych oraz lotów metodycznych, dla personelu OKL, wymaganych Instrukcjami Szkolenia oraz Instrukcją Operacyjną, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przygotowania tego personelu, do realizacji szkoleń z uczniami-pilotami. 15. Wykonanie na rzecz pracodawcy średnio dwóch godzin lotu miesięcznie (24 godzin w okresie 12 miesięcy) w śmigłowcowym szkoleniu studentów studiów stacjonarnych objętych instrukcją szkolenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Upoważnienie Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej wydanej przez ULC do lic. CPL(H)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach