Przetargi.pl
Pełnienie funkcji Zastępcy CFI ds. szkolenia śmigłowcowego

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8651250, 8653636, 8653535 , fax. 17 8651075, 865383
 • Data zamieszczenia: 2016-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  ul. Powstańców Warszawy 12 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383
  REGON: 00017490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji Zastępcy CFI ds. szkolenia śmigłowcowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  akres obowiązków Zastępcy CFI, stały i niezmienny przez cały okres trwania umowy oraz związany ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem: 1. Odpowiedzialność za nadzór nad śmigłowcowymi instruktorami szkolenia w powietrzu oraz śmigłowcowymi instruktorami szkolenia praktycznego na szkoleniowych urządzeniach symulacji lotu. 2. Odpowiedzialność za standaryzację wszystkich szkoleń śmigłowcowych w powietrzu i śmigłowcowych szkoleń praktycznych na szkoleniowych urządzeniach symulacji lotu. 3. Planowanie, organizacja i nadzór nad szkoleniami instruktorów śmigłowcowych w organizacji ATO. 4. Nadzór nad normami czasu pracy, czasu lotu i odpoczynku śmigłowcowego personelu lotniczego ATO. 5. Sporządzanie i nadzór nad harmonogramami pracy instruktorów śmigłowcowych. 6. Nadzór nad ważnością uprawnień oraz dokumentacją lotniczą instruktorów śmigłowcowych. 7. Prowadzenie okresowych kontroli umiejętności śmigłowcowego personelu lotniczego ATO. 8. Przydzielanie instruktorów śmigłowcowych do studentów i osób szkolonych na śmigłowcach. 9. Nadzór nad zgodnością wykonywanych szkoleń śmigłowcowych w powietrzu i na FSTD z dokumentacją szkoleniową ATO. 10. Opracowywanie dokumentacji szkoleniowej ATO w zakresie szkoleń śmigłowcowych w powietrzu i na FSTD. 11. Określenie wytycznych i uwag do realizowanych programów szkolenia w obszarze szkoleń śmigłowcowych. 12. Nadzór nad metodą śmigłowcowych szkoleń lotniczych w powietrzu i na FSTD. 13. Prowadzenie zajęć teoretycznych oraz lotów metodycznych, dla personelu OKL, wymaganych Instrukcjami Szkolenia oraz Instrukcją Operacyjną, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przygotowania tego personelu, do realizacji szkoleń z uczniami-pilotami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ukończony kierunek studiów związany z lotnictwem
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach