Przetargi.pl
Usługa przeprowadzenia specjalistycznego kursu z zakresu - Kompleksowy monitoring wydajności aplikacji.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8651250, 8653636, 8653535 , fax. 17 8651075, 865383
 • Data zamieszczenia: 2015-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  ul. Powstańców Warszawy 12 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383
  REGON: 00017490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia specjalistycznego kursu z zakresu - Kompleksowy monitoring wydajności aplikacji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany będzie do kompleksowego zorganizowania oraz przeprowadzenia 5-dniowego szkolenia pt. Kompleksowy monitoring wydajności aplikacji. Szkolenie musi się odbyć w terminie do 20.12.2015 r. Grupa osób uczestniczących w szkoleniu będzie liczyć max. 10 osób (studenci). WYMAGANIA: Uczestnicy w ramach kursu powinni zdobyć wiedzę ogólną z tematu robotów przemysłowych oraz wiedzę szczegółową na temat Kompleksowego monitoringu wydajności aplikacji. W kursie powinna być wyraźnie wyodrębniona (oprócz części teoretycznej) część warsztatowa, m.in. realizacja praktycznych przykładów. Wszyscy uczestnicy szkolenia powinni otrzymać drukowane materiały szkoleniowe w języku polskim. Na zakończenie szkolenia należy przeprowadzić test sprawdzający wiedzę. Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia certyfikaty o ukończeniu szkolenia Szczegółowy opis stanowi załacznik nr 2 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach