Przetargi.pl
Specjalistyczne szkolenia informatyczne pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-075 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8675000 , fax. 17 8523638
 • Data zamieszczenia: 2015-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
  Al. Piłsudskiego 12 12
  35-075 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8675000, fax. 17 8523638
  REGON: 00001775600180
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Specjalistyczne szkolenia informatyczne pracowników Oddziału ZUS w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych Część ogólna CPV: 80 51 00 00-2 usługi szkolenia specjalistycznego I.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, w ramach poszczególnych części, szczegółowo określonych poniżej. Liczba części 5. II.Realizacja cyklu szkoleń będzie następowała w dni robocze Zamawiającego i zostanie zakończona w terminie do dnia 30 grudnia 2015 r. III.Przedmiot umowy finansowany będzie w całości ze środków publicznych. IV.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. V.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w języku polskim w sposób profesjonalny i terminowy z dołożeniem należytej staranności. VI.Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia wykładowców, materiałów szkoleniowych, wynajmu pomieszczeń, cateringu i wyżywienia, transportu, oprzyrządowania, itp. Koszty dojazdu i ewentualnych noclegów uczestników szkoleń pokrywa Zamawiający. VII.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i skutki wynikłe w trakcie realizacji zamówienia. VIII.Szkolenie nie może być realizowane w formie zdalnej (za szkolenie w formie zdalnej należy rozumieć udział zgłoszonego Uczestnika w zajęciach prowadzonych na żywo przez trenera i transmitowanych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem kanału internetowego do odległego punktu, w którym znajduje się Uczestnik), ani w formie e learningowej. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych dla pracowników ZUS Oddział w Rzeszowie. Zadanie nr 1: Webmethods: Integration Workshop Zadanie nr 2: Szkolenie Service Oriented Architecture and Design (SOA) Zadanie nr 3: Prince2 Fundation z egzaminem Zadanie nr 4: Analiza i projektowanie w języku UML z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect Zadanie nr 5: Podstawy języka SQL Szczegółowy opis części przedmiotu zamówienia: Część wspólna : 1.Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia od dnia zawarcia umowy do dnia 30.12.2015 r. 2.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy: szczegółowy program szkolenia oraz imię i nazwisko wykładowcy, wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez trenera wykonawcy certyfikatu PRINCE2 APPROVED TRAINER lub PRINCE2 PRACTiTIONER (dotyczy cz. III zamówienia szkolenia PRINCE2 Fundation z egzaminem). propozycje terminów szkoleń (dzień, miesiąc i rok), przewidywane ramy czasowe (godziny rozpoczęcia, zakończenia oraz wykaz przewidzianych w programie przerw), miejscowość gdzie odbędą się szkolenia, lokalizację sal szkoleniowych (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia). Terminy szkoleń musza być zaakceptowane przez Zamawiającego. 3.Zamawiający dostarczy w terminie co najmniej: na 15 dni przed terminem szkolenia w części 3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu zgodnie z formularzem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 5 do umowy. na 7 dni przed terminem szkolenia w części 1, 2, 4, 5 wykaz osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu zgodnie z formularzem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 5 do umowy. 4.Wykonawca nie odpowiada za nieobecność uczestników na szkoleniach. Nieobecność uczestników na szkoleniach nie stanowi w szczególności podstawy do powtórzenia szkolenia lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli Wykonawca był gotów przeprowadzić szkolenie w umówionym terminie, a nie zaszły okoliczności, o których jest mowa w ust. 5 i 6. 5.Wykonawca może zmienić termin szkolenia, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, jednak nie mniej niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i lub technicznej powodujących, że przeprowadzenie szkolenia w tym terminie okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 6.Zamawiający może zmienić termin szkolenia, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, jednak nie mniej niż na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i lub technicznej powodujących, że uczestnictwo pracownika w tym terminie okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione, z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 7.Informacja o zmianie terminu szkolenia wymaga formy pisemnej i powinna być niezwłocznie przesłana drugiej stronie. 8.W przypadkach, o których mowa w ust 5 i 6 strona odwołująca zaproponuje nowy termin szkolenia. Strony uzgodnią nowy termin, w którym ma się odbyć szkolenie z zastrzeżeniem zachowania terminu zakończenia cyklu szkoleń. 9.Wykonawca nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom szkolenia. 10.Wykonawca będzie zobowiązany w każdym dniu szkolenia przedkładać do podpisu uczestnikom listę obecności, która powinna zawierać m.in. imię i nazwisko uczestnika szkolenia, podpis uczestnika szkolenia, nazwa szkolenia, termin szkolenia, miejsce szkolenia oraz imię i nazwisko trenera. W przypadku dołączenia uczestnika ów szkolenia do szkoleń otwartych Wykonawca sporządzi oddzielną listę obecności dla pracowników Zamawiającego. 11.Niezrealizowanie szkolenia w terminie wynikającym z harmonogramu, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w ust. 5 i 6 Zamawiający uzna za niewykonanie przedmiotu umowy. 12.Wszelkie opóźnienia i niedotrzymanie terminu z powodu siły wyższej nie są traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych umową i nie powodują jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez drugą stronę. Zadanie 1: Szkolenie Webmethods integration workshop w wersji 9.x. Część szczegółowa - warunki szkolenia 1.Szkolenie zostanie przeprowadzone, jako warsztat wprowadzający w techniki integracyjne w oparciu o platformę Software AG webMethods, jako przykładowe środowisko implementacji procesów biznesowych i logiki integracji. W ramach warsztatów uczestnicy nabędą umiejętności posługiwania się metodami integracji, sposobami przetwarzania oraz korzyściami płynącymi z EAI. Poznają prezentację produktów webMethods oraz podstawowe pojęcia architektury technicznej oraz wzorce architektoniczne. Zostaną zapoznani z instalacjami i podstawami konfiguracji środowiska oraz z narzędziami WebMethods Developer a także zostanie przedstawiony język webMethods Flow. Zapoznają się z usługą Integration Servera i poznają sposoby korzystania z usług. Zostaną wprowadzeni do tematyki BPM łącznie z prezentacją komponentów BPM Suite i narzędzi webMethods Designer. Uczestnicy poznają dobre praktyki programistyczne oraz rady praktyczne dotyczące omawianych technologii. 2.Szkolenie dla 6 osób przeprowadzone w 1 grupie szkoleniowej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 3.Szkolenie może zostać zrealizowane jako szkolenie otwarte (pod warunkiem przeprowadzenia go zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia). 4.Szkolenie będzie trwało 4 dni po 8 godzin szkoleniowych dziennie, nie wliczając przerw. Jedna godzina szkoleniowa równa jest 45 minut, zajęcia od poniedziałku do piątku, w kolejno następujących po sobie dniach tygodnia, godziny szkolenia między 8.00 a 17.00 5.Metoda szkolenia: wykład, warsztaty, prezentacja multimedialna, praca indywidualna i w grupach, ćwiczenia praktyczne. 6.Szkolenie musi być przeprowadzone przez trenera posiadającego niezbędne kwalifikacje. 7.Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim. 8.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć uczestnikowi szkolenia książkę zgodną z zakresem tematycznym szkolenia w języku polskim lub angielskim ( w przypadku braku wydania w j. polskim), materiały szkoleniowe, oraz pakiet uczestnika (długopis, notatnik). 9.Miejsce szkolenia - alternatywnie: Rzeszów, Warszawa, Kraków, Zakopane. 10.Po ukończeniu szkoleń kursanci otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wraz z opisem szkolenia. Przekazując certyfikat uczestnikowi szkolenia Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie przekazać jego kopię Zamawiającemu. 11.Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia: dwie przerwy kawowe (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka) oraz obiad złożony z 2 ciepłych dań (zupa i drugie danie). 12.Wykonawca zapewni właściwe warunki techniczne do przeprowadzenia szkolenia, tzn. sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz osobne komputery dla każdego uczestnika szkolenia wraz z oprogramowaniem w standardzie zapewniającym bezproblemową i komfortową pracę z aplikacją stanowiącą przedmiot szkolenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zadanie 2: Szkolenie Service Oriented Architecture and Design (SOA) Część szczegółowa - warunki szkolenia 1.Szkolenie zostanie przeprowadzone jako warsztat podczas którego uczestnicy poznają definicję i styl architektoniczny SOA oraz Enterprise Service Bus (ESB) jako narzędzie integracji systemów. Zapoznają się z metodami opisywania i odkrywania usług, komunikatami i protokołami komunikacyjnymi oraz procesami biznesowymi BPMN-BPEL. Poznają usługi i enkapsulacje usług SOA w kontekście organizacji architektury korporacyjnej. Uczestnicy poznają model dojrzałości SOA OSIMM 2, architekturę referencyjną SOA RA i wzorce SOA. Zapoznają się IT Service Management (ITSM) oraz standardami i metodami ITIL. Zdobędą wiedzę na temat SOA Governance, cyklu życia nadzoru SOA oraz Metod Nadzoru i Zarządzania SOA. 2.Szkolenie dla 6 osób przeprowadzone w 1 grupie szkoleniowej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 3.Szkolenie może zostać zrealizowane jako szkolenie otwarte (pod warunkiem przeprowadzenia go zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia). 4.Szkolenie będzie trwało 3 dni po 8 godzin szkoleniowych dziennie, nie wliczając przerw. Jedna godzina szkoleniowa równa jest 45 minut, zajęcia od poniedziałku do piątku, w kolejno następujących po sobie dniach tygodnia, godziny szkolenia między 8.00 a 17.00 5.Miejsce szkolenia- alternatywnie: Rzeszów, Kraków, Warszawa, Zakopane. 6.Metoda szkolenia: wykład, warsztaty, prezentacja multimedialna, praca indywidualna i w grupach, ćwiczenia praktyczne. 7.Szkolenie musi być przeprowadzone przez trenera posiadającego niezbędna kwalifikacje. 8.Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim. 9.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć uczestnikowi szkolenia książkę zgodną z zakresem tematycznym szkolenia w języku polskim lub angielskim (w przypadku braku wydania w j. polskim) np.: Thomas Erl SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie, materiały szkoleniowe, oraz pakiet uczestnika(długopis, notatnik). 10.Po ukończeniu szkoleń kursanci otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wraz z opisem szkolenia. Przekazując certyfikat uczestnikowi szkolenia Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie przekazać jego kopię Zamawiającemu. 11.Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia: dwie przerwy kawowe (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka) oraz obiad złożony z 2 ciepłych dań (zupa i drugie danie). 12.Wykonawca zapewni właściwe warunki techniczne do przeprowadzenia szkolenia, tzn. sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz osobne komputery dla każdego uczestnika szkolenia wraz z oprogramowaniem w standardzie zapewniającym bezproblemową i komfortową pracę z aplikacją stanowiącą przedmiot szkolenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zadanie 3: Szkolenie PRINCE2 Fundation z egzaminem lub równoważne (za równoważne zamawiający uzna szkolenie o zakresie obowiązującym co najmniej przedmiot zawarty w programie szkolenia PRINCE2 Fundation, taki sam zakres i tematykę przedmiotową szkolenia, taki sam czas wymagany do ich przeprowadzenia, taki sam zakres materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń). 1.Szkolenie dla 6 osób przeprowadzone w 2 grupach po 3 osoby (terminy szkolenia obu grup nie mogą się pokrywać), w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 2.Szkolenie może zostać zrealizowane jako szkolenie otwarte (pod warunkiem przeprowadzenia go zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia). 3.Szkolenie będzie trwało 3 dni po 8 godzin szkoleniowych dziennie, nie wliczając przerw. Jedna godzina szkoleniowa równa jest 45 minut, zajęcia od poniedziałku do piątku, w kolejno następujących po sobie dniach tygodnia, godziny szkolenia między 8.00 a 17.00. 4.Metoda szkolenia: wykład i warsztaty. 5.Szkolenie musi być przeprowadzone przez jednostkę akredytowaną do przeprowadzenia szkoleń i egzaminów PRINCE2 posiada status Accredited Training Organisation (ATO) w zakresie PRINCE2. 6.Szkolenia muszą być prowadzone przez trenera posiadającego akredytację do prowadzenia szkoleń Prince2 , z tytułem przynajmniej Prince2 Practitioner. 7.Wykonawca/trener zobowiązany jest szkolić z treści, które będą przydatne do zdania egzaminu. 8.Wykonawca wyda uczestnikowi zajęć certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia, a w przypadku gdy pozytywnie zda egzamin - uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat zdania egzaminu. Przekazując certyfikat uczestnikowi szkolenia Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie przekazać jego kopię Zamawiającemu. 9.Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim. 10.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć uczestnikowi szkolenia na 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia, oficjalnego podręcznika metodyki PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami w formie książkowej oraz dodatkowe materiały ułatwiające przygotowanie do zdania egzaminu na poziomie podstawowym PRINCE2 Fundation. 11.Miejsce szkolenia - alternatywnie: Rzeszów, Kraków, Warszawa. 12.Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia: dwie przerwy kawowe (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka) oraz obiad złożony z 2 ciepłych dań (zupa i drugie danie). Zadanie 4: Szkolenie: Analiza i projektowanie w języku UML z wykorzystaniem narzędzia Enterprise Architect. Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej analizy i projektowania systemów informatycznych w języku UML i przy wykorzystaniu oprogramowania Enterprise Architect. W trakcie szkolenia uczestnicy uczą się struktury języka UML, podstawowych terminologii, procesu wytwarzania oprogramowania na bazie RUP oraz poznają założenia idei MDD. Podczas ćwiczeń praktycznych uczestnicy nabędą umiejętności tworzenia w Enterprise Architect Perspektywy: przypadków użycia, logicznej, dynamicznej, komponentów i rozlokowania oraz poznają architekturę oprogramowania w opisie UML. Nabędą praktycznych umiejętności tworzenia diagramów: wymagań biznesowych i systemowych, przypadków użycia, klas, obiektów, struktur połączonych, aktywności, maszyny stanowej, sekwencji, komponentów, pakietów, wdrożenia. Uczestnicy poznają zaawansowane funkcje Enterprise Architect, w tym Transformację MDA, Generowanie kodu, Pracę grupową w UML z wykorzystaniem repozytorium projektu oraz narzędzia CASE wspierających projektowanie w UML 1.Szkolenie dla 2 osób przeprowadzone w 1 grupie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 2.Szkolenie może zostać zrealizowane jako szkolenie otwarte (pod warunkiem przeprowadzenia go zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia). 3.Szkolenie będzie trwało 3 dni po 8 godzin szkoleniowych dziennie, nie wliczając przerw. Jedna godzina szkoleniowa równa jest 45 minut, zajęcia od poniedziałku do piątku, w kolejno następujących po sobie dniach tygodnia, godziny szkolenia między 8.00 a 17.00 4.Miejsce szkolenia - alternatywnie: Rzeszów, Kraków, Warszawa 5.Metoda szkolenia: wykład, warsztaty, prezentacja multimedialna, praca indywidualna i w grupach, ćwiczenia praktyczne. 6.Szkolenie musi być przeprowadzone przez trenera posiadającego niezbędna kwalifikacje. 7.Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim. 8.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć uczestnikowi szkolenia książkę zgodną z zakresem tematycznym szkolenia w języku polskim lub angielskim ( w przypadku braku wydania w j. polskim), materiały szkoleniowe, oraz pakiet uczestnika (długopis, notatnik). 9.Miejsce szkolenia: Rzeszów, Warszawa, Kraków, Zakopane. 10.Po ukończeniu szkoleń kursanci otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wraz z opisem szkolenia. Przekazując certyfikat uczestnikowi szkolenia Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie przekazać jego kopię Zamawiającemu. 11.Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia: dwie przerwy kawowe (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka) oraz obiad złożony z 2 ciepłych dań (zupa i drugie danie). 12.Wykonawca zapewni właściwe warunki techniczne do przeprowadzenia szkolenia, tzn. sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz osobne komputery dla każdego uczestnika szkolenia wraz z oprogramowaniem w standardzie zapewniającym bezproblemową i komfortową pracę z aplikacją stanowiącą przedmiot szkolenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zadanie 5: Podstawy języka SQL Zakres szkolenia: szkolenie dla użytkowników rozpoczynających pracę z bazami danych, wprowadzenie od podstaw, składnia języka SQL, wyszukiwanie, agregowanie, łączenie danych z wielu tabel, tworzenie raportów i analiza, wstęp do projektowania baz danych 1.Szkolenie dla 5 osób w 1 grupie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 2.Szkolenie może zostać zrealizowane jako szkolenie otwarte (pod warunkiem przeprowadzenia go zgodnie z warunkami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia), obejmujące 3 dni, zajęcia od poniedziałku do piątku, godziny szkolenia między 8.00 a 17.00, nie więcej niż 8 godzin dziennie. Jedna godzina szkoleniowa równa jest 45 minut, 3.Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika szkolenia w każdym dniu szkolenia: dwie przerwy kawowe (kawa, herbata, napoje zimne, ciastka) oraz obiad złożony z 2 ciepłych dań (zupa i drugie danie). 4.Metoda szkolenia: wykłady, warsztaty, prezentacja multimedialna, praca indywidualna i w grupach, Ćwiczenia praktyczne przy komputerze - każdy uczestnik szkolenia będzie miał zapewniony komputer z oprogramowaniem umożliwiającym realizację ćwiczeń zgodnych z tematem będącym przedmiotem zamówienia. 5.Miejsce szkolenia: cały kraj. 6.Szkolenie musi być przeprowadzone przez trenera posiadającego specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie umożliwiającym realizację szkolenia będącego przedmiotem zamówienia oraz doświadczenie praktyczne min. 10 przeprowadzonych szkoleń dotyczących tematu będącego przedmiotem zamówienia. 7.Szkolenie zostanie przeprowadzone w języku polskim. 8.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć uczestnikowi książkę zgodną z zakresem tematycznym szkolenia w języku polskim lub angielskim (w przypadku braku wydania w j. polskim), materiały szkoleniowe oraz pakiet uczestnika (notes, długopis). 9.Po ukończeniu szkoleń kursanci otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia wraz z opisem szkolenia. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie przekazać jego kopię Zamawiającemu. Wykonawca zapewni właściwe warunki techniczne do przeprowadzenia szkolenia, tzn. sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz osobne komputery dla każdego uczestnika szkolenia wraz z oprogramowaniem w standardzie zapewniającym bezproblemową i komfortową pracę z aplikacją stanowiącą przedmiot szkolenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach