Przetargi.pl
Przygotowanie i dowóz posiłków do przedszkola oraz szkół na terenie Gminy Stare Kurowo w roku szkolnym 2020/2021

Gmina Stare Kurowo ogłasza przetarg

 • Adres: 66-540 Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 76-15-052, , fax. 0-95 76-15-102
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Kurowo
  ul. Daszyńskiego 1
  66-540 Stare Kurowo, woj. lubuskie
  tel. 0-95 76-15-052, , fax. 0-95 76-15-102
  REGON: 21096678600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dowóz posiłków do przedszkola oraz szkół na terenie Gminy Stare Kurowo w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest catering – przygotowanie i dowóz posiłków do przedszkola oraz szkół prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo, tj. Przedszkole Chatka Puchatka w Starym Kurowie ul. Leśna 2; 66-540 Stare Kurowo; Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie, ul. Kościuszki 95, 66-540 Stare Kurowo, Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie, Nowe Kurowo 36, 66-540 Stare Kurowo - w roku szkolnym 2020/2021.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie precyzuje warunku, ocena na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia / nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Oferta na wykonanie zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym. B. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załączniki nr 2 do SIWZ, C. Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy, jeżeli upoważnienie takie wynika z dokumentów rejestracyjnych firmy nie wymaga się składania tego formularza, D. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach