Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7.200.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłodawa w latach 2020-2021 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach 2020-2021

Gmina Kłodawa ogłasza przetarg

 • Adres: 66-415 Kłodawa, ul. Gorzowska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7216665, 7216670 , fax. (095) 721 66 60
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłodawa
  ul. Gorzowska 40
  66-415 Kłodawa, woj. lubuskie
  tel. 095 7216665, 7216670, fax. (095) 721 66 60
  REGON: 54206600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klodawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7.200.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłodawa w latach 2020-2021 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach 2020-2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7.200.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kłodawa w latach 2020-2021 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w latach 2020-2021
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, wydane przez zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych, w przypadku, gdy nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty sporządzony według załącznika nr 1 do SIWZ wraz z harmonogramem obsługi kredytu sporządzonym wg załącznika nr 3 do SIWZ 2. Oświadczenie o udostępnieniu zasobów sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach