Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych (remontu) w pracowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Szkolnej 1

Powiat Krośnieński ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 830 218, , fax. 683 830 236
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krośnieński
  ul. Piastów 10b
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 683 830 218, , fax. 683 830 236
  REGON: 97077095000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatkrosnienski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych (remontu) w pracowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Szkolnej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych (remontu) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Szkolnej 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach