Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów szkolnych w Szkole Podstawowej w Sieprawiu w roku szkolnym 2022/2023 z prawem opcji

ZPO w Sieprawiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-447 Siepraw, ks. Jana Przytockiego 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2746346
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZPO w Sieprawiu
  ks. Jana Przytockiego 10
  32-447 Siepraw, woj. małopolskie
  tel. 12 2746346
  REGON: 350548304
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szkolasiepraw.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów szkolnych w Szkole Podstawowej w Sieprawiu w roku szkolnym 2022/2023 z prawem opcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów szkolnych w Szkole Podstawowej w Sieprawiu w roku szkolnym 2022/2023. 2. Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się;1) przygotowanie posiłków dla dzieci uczęszczających do oddziałów szkolnych w Szkole Podstawowej w Sieprawiu, wg. jadłospisów stanowiących Załącznik Nr 3 Umowy,2) dowóz w termosach przygotowanych posiłków do oddziałów szkolnych w Szkole Podstawowej w Sieprawiu.3. Warunki realizacji zamówienia zawarte w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia są w postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – wzorze umowy i stanowią załącznik nr 1C do swz (zwane są dalej wzorem umowy).4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zwiększenia o maksymalnie 50 dzieci dla których mają być przygotowywane posiłki zgodnie z zapisami § 1 ust. 4 Umowy. Przyjmuje się że maksymalna liczba osobodni w okresie realizacji zamówienia w ramach prawa opcji dla dziecka korzystającego z jednego gorącego posiłku – obiad dwudaniowy w oddziałach Szkolnych w Szkole Podstawowej w Sieprawiu (obiad) to: 4350.5. Przedmiot umowy w ramach opcji będzie realizowany przez okres wskazany przez Zamawiającego jednak nie dłużej niż w terminie określonym w § 8 Umowy w takiej samej cenie i na warunkach takich samych jak przewidziane w umowie dla zamówienia podstawowego.6. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać składając pisemne oświadczenie Wykonawcy w terminie 10 dni przed skorzystaniem z opcji.7. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.8. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujące warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę i podwykonawców:1) Zamawiający wymaga, aby następujące czynności w ramach niniejszego zamówienia, tj.: czynności polegające na przygotowywaniu posiłków (kucharz, pomoc kuchenna), transportu posiłków były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., - Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020. 2207 t.j. z dnia 2020.12.10).2) sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1C do swz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:a) warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych), w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze, stanowiącej przedmiot zamówienia.Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę cateringową polegającą na przygotowaniu posiłków (minimum obiad składający się z zupy i drugiego dania) dla minimum 40 osób w kolejno następujących po sobie 4 miesiącach wraz z dowozem.Przez usługę Zamawiający rozumie jedną umowę/zamówienie/zlecenie.Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.2. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.- Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usługwykonanych, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a wprzypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach