Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy nr 44 oraz budynku 74 w Lipnicy Murowanej

GMINA LIPNICA MUROWANA ogłasza przetarg

 • Adres: 32-724 Lipnica Murowana, 44
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 68 52 100 , fax. 14 68 52 102
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA LIPNICA MUROWANA
  44
  32-724 Lipnica Murowana, woj. małopolskie
  tel. 14 68 52 100, fax. 14 68 52 102
  REGON: 851660602
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy nr 44 oraz budynku 74 w Lipnicy Murowanej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy nr 44 oraz budynku 74 w Lipnicy Murowanej”2. Przedmiotem inwestycji są prace związane z dociepleniem budynków w ramach zadania:"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy nr 44 oraz budynku 74 w Lipnicy Murowanej". Prace obejmą docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z obróbką i pomalowaniem szpalet wewnętrznych, malowanie dachu. Zakres robót :- wymiana stolarki okiennej na okna drewniane, trójszybowe w kolorze jasnego dębu, (w poziomie parteru należy zastosować okna antywłamaniowe, wymiana okienka metalowego w przyziemiu w elewacji wschodniej, wykonanie dodatkowych drzwi zewnętrznych w głównym wejściu o historycznym podziale symetrycznych o skrzydłach rozwieranych na 1800 i pozostawianych w ciągu dnia w pozycji otwartej, wymiana drzwi wejściowych metalowych do piwnicy w elewacji wschodniej na metalowe, okleinowane w imitacji jasnego dębu, wymiana zewnętrznych drzwi do WC w elewacji tylnej: wymiana na drzwi metalowe z okleiną imitującą drewno od zewnątrz, wewnątrz białe (drzwi zaopatrzyć w blokadę w pozycji otwartej), wymiana zadaszenia nad wejściem do WC na daszek w konstrukcji drewnianej, przykryty płytą OSB i blachą powlekaną łączoną na rąbek stojący z podbitką drewnianą, wymiana kratki w poziomie posadzki podcienia (doświetlenie szachtu) na pełny właz (okno w szachcie także do wymiany), wymiana parapetów zewnętrznych i montaż parapetów wewnętrznych PCV jako nakładek na istniejące parapety z lastriko, wypełnienie otworu okiennego klatki schodowej (od strony sąsiada) pustakami szklanymi, wykonanie szpaletowania otworów okiennych, docieplenie stropu podcienia od zewnątrz wełną mineralną gr.15cm, korekta łuków przy filarach w podcieniu, obłożenie filarów (po korekcie łuków) płytami wełny o gr. 2cm. docieplenie całej wysokości ściany obiektu wełną mineralną gr.15cm wraz z wcześniejszym przygotowaniem frontu robót (np.: usunięcie odparzonych tynków na siatce, właściwym przygotowaniem istniejącego podłoża pod roboty ociepleniowe), docieplenie stropu nad poddaszem oraz odcinków na skosach pianką poliuretanową, wykonanie deskowania na elewacji: podkonstrukcja drewniana, wiatroizolacja, deski malowane lakobejcą w kolorze jasnego dębu, ocieplenie ściany od strony sąsiada (wraz z robotami towarzyszącymi) pianką poliuretanową, wykonanie cokołu ze styropianu ekstrudowanego, wpuszczanego poniżej poziomu kostki, z okładziną kamienną (na części wystającego cokołu parapet kamienny). czyszczenie oraz uzupełnienie ubytków schodów oraz muru przy zewnętrznym zejściu do piwnicy, docieplenie kominów nad i pod poziomem dachu, montaż rynien i rur z blachy powlekanej, odtworzenie nawiewu do sali wielofunkcyjnej domu kultury (kratka z żaluzjami, grzałka, ociepleniu przewodu nawiewu w pomieszczeniu), odtworzenie gzymsów na elewacji oraz wymiana pokrycia na gzymsach na blachę powlekaną, łączoną na rąbek stojący (zamiast dotychczasowych dachówek). Malowanie dachu na budynku nr 74. Przyjęta technologia docieplenia tzw. metodą „lekką” bezspoinową - z użyciem jako materiału dociepleniowego płyt ze skalnej wełny mineralnej o współczynniku przewodności λ=0,035 [W/mK] o grubości 15cm. Przyjęto docieplenie szpalet okiennych wełną o gr. 2cm.Przy wykonywaniu prac dociepleniowych ścian niezbędna będzie wymiana lub naprawa następujących elementów tych ścian:• Obróbki blacharskie i parapety zostaną wymienione na nowe z uwagi na zmianę ich głębokości, • Przewody odgromowe poprowadzone zostaną w rurkach o średnicy 22mm krytych w grubości docieplenia z zastosowaniem skrzynek na złączu kontrolnym,• Rynny i rury spustowe w zakresie planowanych prac dociepleniowych ścian zostaną zdemontowane i wymienione na nowe na odpowiednio dłuższych elementach mocujących,• Po wykonaniu prac dociepleniowych założone zostaną zdjęte wcześniej elementy na zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio dłuższych wspornikach,• Pod okapami wykonana zostanie podbitka.Zakłada się wymianę zadaszenia w konstrukcji lekkiej nad drzwiami do WC na daszek pulpitowy w konstrukcji drewnianej, płyta OSB pod blachę, kryty blachą łączoną na rąbek, podbitka drewniana malowana.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt techniczny, uszczegółowienie opisu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, uzgodnienia, projektowane postanowienia umowy stanowiące odpowiednio załączniki do SWZ. Ponadto Zamawiający dołącza przedmiar robót - jako element pomocniczy – przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, jest dokumentem podrzędnym w stosunku do projektu technicznego. Oznacza to, że roboty opisane w projekcie technicznym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie zostały ujęte w przedmiarze robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45321000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach