Przetargi.pl
„Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów ze szkół i przedszkola na terenie Miasta i Gminy w Piwnicznej – Zdroju w roku 2020/2021”

Ośrodek Pomocy Społecznej Piwniczna-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 464 128 , fax. 184 464 128
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Piwniczna-Zdrój
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  33-350 Piwniczna-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 184 464 128, fax. 184 464 128
  REGON: 49002978000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/opswpzdroju

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów ze szkół i przedszkola na terenie Miasta i Gminy w Piwnicznej – Zdroju w roku 2020/2021”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów ze szkół i przedszkola na terenie Miasta i Gminy w Piwnicznej – Zdroju w roku 2020/2021” 2.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz dostawa gorących posiłków wraz z załadunkiem i rozładunkiem w dniach, w których odbywać się będzie nauka w roku szkolnym 2020/2021, dla uczniów w następujących szkołach: • Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Filialna w Kokuszce, • Szkoła Podstawowa w Głębokiem • Szkoła Podstawowa w Wierchomli Wielkiej • Przedszkole Nr 4 w Młodowie W okresie objętym zamówieniem przewiduje się zakupienie łącznie ok. 7258 posiłków. Szacowana liczba dni nauki w których będą wydawane uczniom posiłki: 191. Szacowana liczba uczniów korzystających z dożywiania, wynosi: 38 osób 2.2 Gorący posiłek ma się składać z drugiego dania zgodnie z poniższymi zasadami: a) przynajmniej dwa razy w tygodniu dane mięsne z dodatkiem warzywnym (surówki), b) przynajmniej dwa razy w miesiącu ryba z dodatkiem warzywnym (surówki), c) sporadycznie danie typu, np. pierogi, naleśniki, kopytka, makarony na słodko, itp. Posiłek powinien pokryć ok. 35 – 40 % dziennego zapotrzebowania energetycznego uczniów, zatem wartość kaloryczna posiłku nie może być niższa niż: • 500 kcal dla dzieci przedszkola, • 900 kcal dla uczniów szkół podstawowych; 2.3 Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność. 2.4 Posiłki mają być sporządzone zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być sporządzone ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. 2.5 Posiłki muszą być sporządzone w dniu dostawy i dostarczone do szkół własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach. Wykonawca zobowiązuje się także do dostarczenia opakowań jednorazowych do porcjowania posiłków. W przypadku dostarczania gorących posiłków muszą one mieć odpowiednią temperaturę, wymaganą dla posiłków obiadowych. 2.6 Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149). 2.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość w uzasadnionych przypadkach zamiany gorącego posiłku na suchy prowiant (bułka z szynką lub serem + soczek + owoc, lub drożdżówka + soczek + owoc) i Wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektorów szkół. 2.8 Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Godziny dostarczania posiłków w godzinach umówionych z dyrektorami w/w szkół. Obiady do szkół należy dostarczyć w ramach kosztów własnych (wraz z załadunkiem i rozładunkiem), a także w ramach realizacji zamówienia należy zapewnić naczynia i sztućce. 2.9 Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków podana w pkt. 2.1 została określona szacunkowo na podstawie danych z roku szkolnego 2019/2020 i może ulec zmianie – zmniejszenia lub zwiększenia do 30% w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymywania posiłków oraz w zależności od liczby dzieci obecnej każdego dnia na zajęciach w szkole. Wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektorów szkół. 3.0. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego przeprowadzania kontroli należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz przestrzegania obowiązujących przepisów higieniczno - sanitarnych, jak też innych wymogów, w szczególności w zakresie świeżości potraw i terminu przydatności do spożycia oraz estetyki podawania posiłków. Zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia winny być uwzględnione niezwłocznie przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do usunięcia nieprawidłowości i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów a w szczególności posiadania aktualnego wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na prowadzenie działalności w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków w ramach cateringu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę; A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. A.4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d PZP; A.5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych; A.6) Formularz cenowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę; Wykonawca terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z art. 86 ust 5 ustawy pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach