Przetargi.pl
„Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021”

Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie ogłasza przetarg

 • Adres: 34-120 Andrychów, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 875 30 09 , fax. 33 875 30 09 wew. 29
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie
  Rynek 10
  34-120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. 33 875 30 09, fax. 33 875 30 09 wew. 29
  REGON: 70608537000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi transportowej pn: „Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021”. 2. Zakres zamówienia obejmuje transport i opiekę w czasie przewozu (przywóz i odwóz) uczniów niepełnosprawnych z miejsca ich zamieszkanie znajdujących się na terenie Gminy Andrychów do: - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Filia w Kętach, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie, - Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach-Gorzeniu, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej, - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Krakowie, - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, - Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie, - Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie, - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kozach, zgodnie z wykazem tras oraz ilością dowożonych uczniów niepełnosprawnych stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Przewozem objęci będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną. 4. Dowozy wykonywane będą zgodzie z rozkładem zajęć podanym przez Dyrektora każdej placówki. Dojazd między godz. 7.00-8.00 na zajęcia, a powrót między godz. 13.00-15.00. W okresie obowiązywania umowy wykaz planowanych tras dowozu oraz ilość dowożonych uczniów, o których mowa w załączniku nr 6 do SIWZ mogą ulec zmianie. Zmianie mogą ulec także godziny dowozu i odwozu uczniów w wyniku dokonania przez dyrektorów szkół zmiany rozkładu zajęć lekcyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia różnych godzin dowozu i odwozu w poszczególnych dniach tygodnia. 5. Dojazd do miejsca rozpoczęcia pracy i zjazd do siedziby Wykonawcy po zakończeniu dowozu realizowany będzie na koszt Wykonawcy. 5.1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: a/ utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz porządku i czystości pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych; b/ przestrzegać przepisy bhp i p. poż.; c/ oznaczyć pojazdy na czas przewozów, że wykorzystywane są do transportu uczniów niepełnosprawnych; d/ zapoznać się z trasą na której będzie wykonywać zadanie. 5.2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych własnych i odpowiadających wymogom określonym w ustawie o transporcie drogowym. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów niepełnosprawnych. 7. Wykonawca nie może odwołać żadnego kursu. 8. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 9. UWAGA! Zamawiający zastrzega wstrzymanie realizacji zamówienia w przypadku decyzcji Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych wynikających z wystąpieniem COVID-19.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: posiada ważne zezwolenie lub licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz.U z 2019 r. , poz. 2140 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: formularz ofertowy – według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ, oświadczenie Wykonawcy – według wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy ( Wykonawców występujących wspólnie) o ile ofertę składa pełnomocnik zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy ) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym (według wzoru) w załączniku nr 2. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI pkt 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadzie określonej w art. 22a ustawy PZP składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – załącznik nr 3 wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców osobno

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach