Przetargi.pl
Przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 6, oddziału przedszkolnego dzieci 6-letnich przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze.

Szkoła Podstawowa Nr 6 ogłasza przetarg

 • Adres: 65-215 Zielona Góra, św. Kingi
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 548 747 , fax. 684 548 747
 • Data zamieszczenia: 2021-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 6
  św. Kingi 1
  65-215 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 548 747, fax. 684 548 747
  REGON: 97054389600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp6zg-bip.e-partner.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 6, oddziału przedszkolnego dzieci 6-letnich przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ryszarda Peryta w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze, oraz oddziału przedszkolnego dzieci 6-letnich przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze CPV – 55.52.31.00-3 , 55.52.40.00-9 a. w ilości maksymalnie dziennie: 100 obiadów dziennie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - kompot – 200ml ilość dni żywieniowych: 173 w terminie od 07 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć : 01 – 06.01.2021r., ferie zimowe 15.02-28.02.2021r., przerwa świąteczna od 01.04 -07.04.2021r., przerwa egzaminacyjna 25-27.05.2021r., dodatkowe dni wolne 04.06.2021r., przerwa wakacyjna od 25.06.2021r. do 31.08.2021r. od 01.09.- 03.09.2021r. od 14.10.- 15.10.2021r., od 11.11.-12.11.2021r. przerwa świąteczno - noworoczna od 23.12.2021r. do 31.12.2021r. Razem 17 300 obiadów. b. w ilości maksymalnie dziennie: 24 całodziennych posiłków dla oddziału przedszkolnego dzieci 6-letnich przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - kompot – 200ml ilość dni żywieniowych: 230 w terminie od dnia 04.01.2021r.do 31 grudnia 2021r. z wyłączeniem dni 06.01.2021r., 05.04.2021r., 03.05.2021r., 11.06.2021r., przerwa wakacyjna ( 1 m-c ), 01.11.2021r. 11.11.2021r. przerwa świąteczna 24.12.2021`r.-26.12.2021r. Usługa obejmuje przygotowywanie całodniowych posiłków i dostarczanie ich Zamawiającemu: Szkoła Podstawowa nr 6 ul. św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra Razem 5520 posiłki. Całość przedmiotu zamówienia wynosi: 17300 szt. obiadów oraz 5520 posiłków całodziennych ( śniadanie, obiad, podwieczorek). 2. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę : 1) Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę personel bezpośrednio wykonujący czynności: związane z gotowaniem ( kucharza), pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób z wymogiem spełnienia następujących warunków : a) umowa o pracę na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) co najmniej na okres wykonywania ww. czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia ; b) wymiar czasu pracy co najmniej 1/2 etatu; c) wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), obowiązujące w danym roku kalendarzowym. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto, 2) Wymagania w zakresie lokalu i transportu: Zamawiający wymaga , aby Wykonawca dysponował : a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, b. lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami j.w.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach