Przetargi.pl
przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 4 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Drzonkowie przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział Zatonie oraz Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Raculi

Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 66-004 Zielona Góra, Drzonków - Szkolna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3275128 , fax. 68 3275128
 • Data zamieszczenia: 2020-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Edukacyjny nr 4 w Zielonej Górze
  Drzonków - Szkolna 2
  66-004 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 3275128, fax. 68 3275128
  REGON: 36494183500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pspdrzonkow.gminazg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 4 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Drzonkowie przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział Zatonie oraz Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Raculi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 4 w Zielonej Górze, tj. Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze , Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Drzonkowie przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział Zatonie oraz Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Raculi a) 160 obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda – 200ml ilość dni żywieniowych: 178 w terminie od dnia 18 stycznia 2021r. do 22 grudnia 2021r. - wykonawca zapewnia zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. zmywarko –wyparzarkę, środki myjące do zmywarki ) Razem: 28480 obiadów b) w ilości maksymalnie dziennie: 33 obiadów dla dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 43 oddział Zatonie - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda – 200ml ilość dni żywieniowych 233 w terminie od dnia 04 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. - wykonawca zapewnia zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. zmywarko –wyparzarkę, środki myjące do zmywarki ) Razem : 6960 obiadów c) 68 posiłków na co składa się: I śniadanie, II śniadanie, obiad dla dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 43 oddział Racula - I śniadanie: pieczywo mieszane, masło, wędliny, sery, pasty, jaja, warzywa, mleko, kakao, herbata i inne - II śniadanie: owoce, warzywa, jogurty, serki, budynie, kisiele, ciastka, drożdżówki i inne - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda – 200ml ilość dni żywieniowych 233 w terminie od dnia 04 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. -wykonawca zapewnia: wydawanie posiłków oraz zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. zmywarko – wyparzarkę, środki myjące do zmywarki), osobę do obsługi wydawania posiłków, zmywania i wyparzania oraz zabezpieczania naczyń do czasu następnego posiłku zatrudnioną na umowę o pracę na czas trwania umowy dla : Miejskiego Przedszkola nr 43 w Zielonej Górze oddział Racula. Razem : 15844 posiłków d) w ilości maksymalnie dziennie: 78 posiłków na co składa się: I śniadanie, II śniadanie, obiad dla dzieci przedszkolnych Miejskiego Przedszkola nr 43 oddział w Drzonkowie przy Szkole Podstawowej nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonej Górze : - I śniadanie: pieczywo mieszane, masło, wędliny, sery, pasty, jaja, warzywa, mleko, kakao i inne - II śniadanie: owoce, warzywa, jogurty, serki, budynie, kisiele, ciastka, drożdżówki i inne - zupa – 250ml, - ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g - porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g - pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g - surówka, jarzyny – 150g - woda – 200ml ilość dni żywieniowych 233 w terminie od dnia 04 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. - wykonawca zapewnia zastawę kuchenną ( talerze, talerzyki śniadaniowe, talerze głębokie, kubki, sztućce) i wyposażenie kuchenne ( tj. zmywarko –wyparzarkę, środki myjące do zmywarki ) Razem : 18174 posiłków 2. Całość przedmiotu zamówienia wynosi: 28480 szt. + 7689 szt. = 36169 szt. obiadów oraz 15844 szt. + 18174 szt. = 34018 szt. posiłków całodziennych ( I śniadanie, II śniadanie, obiad ). 3.Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę : 1) Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę personel bezpośrednio wykonujący czynności: związane z gotowaniem ( kucharza), pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób z wymogiem spełnienia następujących warunków : a) umowa o pracę na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) co najmniej na okres wykonywania ww. czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia ; b) wymiar czasu pracy co najmniej 1/2 etatu; c) wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), obowiązujące w danym roku kalendarzowym. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto, 4. Wymagania w zakresie lokalu i transportu: Zamawiający wymaga , aby Wykonawca dysponował : a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, b. lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami j.w. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt II SIWZ oraz załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ; 3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 4) Oświadczenie wymagane od Wykonawcy , który złożył ofertę –przekazuje Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.pspdrzonkow.gminazg.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 z późn.zm.) , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu . A w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 - do SIWZ, z wyjątkiem przypadku , gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia , Wykonawca przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach