Przetargi.pl
przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nietkowie, Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim, Przedszkola w Czerwieńsku, Żłobka w Czerwieńsku, Szkoły Podstawowej w Nietkowicach z podziałem na części – liczba części 2

Gmina Czerwieńsk - Urząd Gminy i Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 66-016 Czerwieńsk, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 278 565 , fax. 683 278 091
 • Data zamieszczenia: 2021-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwieńsk - Urząd Gminy i Miasta
  Rynek 25
  66-016 Czerwieńsk, woj. lubuskie
  tel. 683 278 565, fax. 683 278 091
  REGON: 52879300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czerwiensk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nietkowie, Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim, Przedszkola w Czerwieńsku, Żłobka w Czerwieńsku, Szkoły Podstawowej w Nietkowicach z podziałem na części – liczba części 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nietkowie, Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim, Przedszkola w Czerwieńsku, Żłobka w Czerwieńsku, Szkoły Podstawowej w Nietkowicach podziałem na części – liczba części 2. 2.Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: Część 1 - przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nietkowie, Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim, Przedszkola w Czerwieńsku, 1. Przygotowanie i dostarczenie gorących dwudaniowych posiłków (zupa, drugie danie i kompot) dla uczniów następujących szkół z terenu Gminy Czerwieńsk: a) Szkoły Podstawowej w Nietkowie (świetlica szkolna) – 22 osoby ; b) Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim (świetlica szkolna) – 10 osób; 22 dni x 22 dzieci x 10 miesięcy = 4840 22 dni x 10 dzieci x 10 miesięcy =2200 2. Przygotowanie i dostarczenie czterech posiłków ( w tym dwóch gorących zupa, drugie danie i kompot) ) dla dzieci z następujących placówek z terenu Gminy Czerwieńsk: a) Przedszkola w Czerwieńsku - 60 osób, b) Żłobka w Czerwieńsku – 38 osób. 22 dni x 60 dzieci x 11 miesięcy =14 520 22 dni x 38 dzieci x 12 miesięcy = 10 032 3. Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków następować będzie od dnia 04.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć uzgodnionych z Zamawiającym). Zamawiający informuje, iż zamierza udzielić zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji, tj. ilość wydanych posiłków uzależniona będzie od liczby uczniów, dzieci objętych dożywianiem oraz posiadanych środków finansowych i może się zmienić w czasie trwania umowy. Część 2- przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nietkowicach 1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorących dwudaniowych posiłków (zupa, drugie danie i kompot) dla: a) Szkoły Podstawowej w Nietkowicach– 25 osób. 22 dni x 25 dzieci x 10 miesięcy = 5 500 2. Przygotowanie, dostawa i wydanie obiadów następować będzie od dnia 04.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć uzgodnionych z Zamawiającym). Zamawiający informuje, iż zamierza udzielić zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji, tj. ilość wydanych posiłków uzależniona będzie od liczby uczniów objętych dożywianiem oraz posiadanych środków finansowych i może się zmienić w czasie trwania umowy. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę : 1) Zamawiający wymaga zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę personel bezpośrednio wykonujący czynności: związane z gotowaniem ( kucharza), pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób z wymogiem spełnienia następujących warunków : a) umowa o pracę na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) co najmniej na okres wykonywania ww. czynności w czasie realizacji niniejszego zamówienia ; b) wymiar czasu pracy co najmniej 1/2 etatu; c) wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie za prace ustalone na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), obowiązujące w danym roku kalendarzowym. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac. Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł brutto, 4. Wymagania w zakresie lokalu i transportu: Zamawiający wymaga , aby Wykonawca dysponował: a) minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, b. lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami j.w. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt. II SIWZ oraz załączniku nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach