Przetargi.pl
Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków uczniom w szkołach na terenie miasta i gminy Wschowa w roku szkolnym 2016/2017

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, ul. Klasztorna 3
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5402525 , fax. 65 5404898
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Klasztorna 3 3
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  tel. 65 5402525, fax. 65 5404898
  REGON: 00409055000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ops.wschowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków uczniom w szkołach na terenie miasta i gminy Wschowa w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków uczniom w szkołach na terenie miasta i gminy Wschowa w roku szkolnym 2016/2017, z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych. 2. Oznaczenie według CPV: 55.32.10.00 - 6 - usługa przygotowywania posiłków 55.32.00.00 - 9 - usługa podawania posiłków 55.52.00.00 - 1 - usługa dostarczania posiłków 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu polegająca na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu obiadów dwudaniowych uczniom niżej wymienionych szkół na terenie miasta i gminy Wschowa w okresie od 02.09.2016r. do 30.06.2017r. lub do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017: Szkoła Podstawowa w Lginiu Lgiń 6 67-400 Wschowa-3 uczniów, Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni Osowa Sień 48 67-400 Wschowa-22 uczniów, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przyczynie Górnej Przyczyna Górna 22 67-400 Wschowa -9 uczniów, Szkoła Podstawowa w Konradowie Konradowo 8 67-400 Wschowa -24 uczniów, Szkoła Podstawowa w Łysinach Łysiny 1 67-400 Wschowa 22 uczniów, Szkoła Podstawowa w Siedlnicy Siedlnica 133 67-400 Wschowa 8 uczniów, Gimnazjum Nr 2 we Wschowie ul. Zacisze 1 67-400 Wschowa 42 uczniów. Razem 130 uczniów. Ilość dzieci objętych żywieniem +/- 130. 3.2. Podana powyżej liczba uczniów jest ilością szacunkową i w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Nie stanowi to zatem ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie może być podstawą do zgłoszeń z tytułu zrealizowanych dostaw lub być podstawą odmowy zrealizowania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczniów objętych dożywianiem, wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki. 3.3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien dopełnić obowiązku zatwierdzenia i rejestracji przez Państwową Inspekcje Sanitarną (PIS). 3.4. Dostawa obiadów odbywać się będzie począwszy od dnia 02.09.2016r. do dnia 30.06.2017r. lub do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017, w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, ferii szkolnych, wakacji i dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć lekcyjnych, w godz. od 11:00 do 13:00. Szczegółowe godziny wydawania posiłków będą ustalone z dyrekcją poszczególnych szkół. W wyjątkowych sytuacjach związanych ze zmianą organizacji dnia pracy w szkole, godziny dostawy obiadu mogą ulec zmianie - po wcześniejszym uzgodnieniu dyrekcji szkoły z Wykonawcą. 3.5. Szacunkowa ilość dni, w których odbywać się będą zajęcia szkolne w okresie obowiązywania umowy - 189 dni. Ilość ta może różnić się od rzeczywistej ilości dni, w których wydawane będą posiłki z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 3.6. Świadczeniem usług będą objęci uczniowie z terenu miasta i gminy Wschowa, w oparciu o decyzje administracyjne wydane przez Zamawiającego. 3.7. Dzienna ilość wydawanych posiłków będzie określana w zależności od potrzeb przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 3.8. Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą ilość dostarczonych posiłków. 3.9. Dla potrzeby oceny oferty Zamawiający podaje szacunkową łączną ilość posiłków do przygotowania i wydania w trakcie realizacji umowy: 189 dni x 130 posiłków dziennie = 24 570 posiłków. 3.10. Przez posiłek dla dzieci w wieku szkolnym rozumie się obiad składający się z zupy, drugiego dania, surówki oraz kompotu lub soku, spełniający następujące wymagania: 1) porcja zupy - minimum 450 ml przygotowana na wywarze mięsno - warzywnym lub warzywnym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania zup przygotowanych na bazie proszku lub wywaru z kości. 2) drugie danie spełniające następujące wymagania minimalne: a) gramatura co najmniej 400g, w tym: - posiłki mięsne (minimum 3 posiłki tygodniowo): 100g mięso, 200 g ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, makaron), 100 g surówka, - posiłki półmięsne (maksymalnie jeden posiłek tygodniowo) typu: makaron z sosem bolognese, lasagne, gołąbki), - danie bezmięsne (maksymalnie 2 posiłki tygodniowo) typu: naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi itp., - świeża ryba 100 g (filet) wymaga się, aby przynajmniej raz w dekadzie (10 dni) użyć świeżego fileta z pstrąga lub dorsza lub łososia lub tuńczyka wraz z dodatkiem skrobiowym (np. kasza, makaron, ziemniaki, ryż), 100 g surówka, - do każdego posiłku musi być dodawany kompot lub sok owocowy - porcja 250ml. 3.11. Pozostałe wymagania: 1) zawartość farszu w wyrobach typu gołąbki, krokiety, pierogi min. 30%. 2) wyroby mączne typu krokiety, pierogi, uszka, kopytka, kluski, makarony mają być niezlepione, nienasiąknięte tłuszczem, ciasto jędrne, jasnej barwy. 3) w skład każdego posiłku muszą wchodzić owoce lub warzywa. Ziemniaki nie mogą być traktowane jako porcja warzyw. 4) minimalna wartość kaloryczna jednego posiłku dwudaniowego nie może być niższa niż 1000 kcal. 5) Wymagania dot. temperatury wydawanych posiłków: a) zupa - minimalna temperatura winna wynosić 75 °C, b) drugie danie - minimalna temperatura winna wynosić 65 °C, c) produkty zimne ( sałatki, surówki) - maksymalna temperatura 15 °C. 3.12. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty jadłospis dekadowy (na 10 dni) uwzględniający warzywa i owoce sezonowe, w którym należy dokładnie opisać zaproponowane posiłki, wyszczególnić składniki oraz wskazać gramaturę i ich kaloryczność, z zastrzeżeniem pkt. 3.13. 3.13. Zamawiający wymaga aby w jednej dekadzie jadłospis zawierał: - zupę - inną na każdy dzień tygodnia (wywar warzywny z dodatkiem masła lub mięsno-warzywny), - 4 posiłki mięsne z mięsa chudego wraz z dodatkiem skrobiowym (np. kasza, makaron, ziemniaki, ryż), - 2 posiłki pół-mięsne (np. makaron z sosem bolognese, lasagne, gołąbki), - 2 posiłki bezmięsne (naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi itp.), - 2 posiłki - świeża ryba (wymaga się, aby przynajmniej raz w dekadzie użyć świeżego fileta z pstrąga lub dorsza lub łososia lub tuńczyka) wraz z dodatkiem skrobiowym (np. kasza, makaron, ziemniaki, ryż), - surówka (z uwzględnieniem owoców i warzyw sezonowych) lub dodatek warzywny lub warzywno-owocowy podawany na ciepło (np. fasolka szparagowa, kalafior, brokuł, buraki, świeża kapusta itp.), - kompot z wsadem owocowym (z uwzględnieniem owoców sezonowych, dopuszcza się, aby dwa razy w dekadzie był sok). 3.14. Jadłospis powinien być urozmaicony. Nie dopuszcza się, aby w ciągu pięciu dni wystąpiła powtarzalność tej samej potrawy. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać dyrektorom poszczególnych szkół tygodniowy jadłospis najpóźniej do piątku danego tygodnia na następny tydzień. 3.15. Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać posiłki we własnej, spełniającej wymogi norm sanitarnych kuchni, a następnie dostarczyć je do wskazanych placówek oświatowych i wydać uczniom. 3.16. Posiłki powinny być przygotowywane z surowców najwyższej jakości (gatunek I), naturalnych, zawsze świeżych posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych (konserwujących, zagęszczających, barwiących, sztucznie aromatyzowanych). 3.17. W procesie przygotowywania posiłków zaleca się stosowanie tłuszczów roślinnych. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów. Wyklucza się serwowanie posiłków przygotowanych na bazie fastfood. Wyklucza się sporządzanie jakichkolwiek potraw z proszku (z wyjątkiem budyniu, kisielu i galaretek). 3.18. Przygotowanie posiłków musi być zgodne z uwzględnieniem norm określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. z 2015r., poz. 594 ze zm.), zalecanymi normami żywieniowymi dla grup wiekowych dzieci szkolnych i spełniać normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia dla dzieci i młodzieży oraz spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla danej grupy wiekowej. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP. Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. 3.19. Czas pomiędzy przygotowaniem obiadu, a jego dostarczeniem do placówek oświatowych nie powinien być dłuższy niż 2 godziny. 3.20. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia należy również: a) zapewnienie wystarczającej liczby naczyń jednorazowych (talerze, sztućce, kubki), w których będą wydawane posiłki, b) wydawanie posiłków - posiłki będą wydawane w poszczególnych szkołach w pomieszczeniu wyznaczonym przez dyrektora danej placówki oświatowej. c) utrzymanie czystości wraz z usunięciem odpadów pokonsumpcyjnych w miejscach wydawania posiłków. 3.21. Sztućce i naczynia wykorzystywane podczas transportu, jak i do spożycia posiłków powinny być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością i posiadających atest PZH. 3.22. Do obowiązków Wykonawcy wchodzących w zakres zamówienia należy zapewnienie na potrzeby jego należytego wykonania personelu wykonawczego (osób) o odpowiednich kwalifikacjach, wiedzy i doświadczeniu. 3.23. Personel Wykonawcy winien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz HACCP, a także aktualne książeczki zdrowia. Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie dzieci przed Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym dla miasta Wschowy. 3.24. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających przygotowanie i wydanie posiłków Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości, z innych źródeł. 3.25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydawania w zamian za posiłek suchego prowiantu. 3.26. Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarcza posiłki własnym transportem spełniającym wymogi sanitarno- techniczne do przewozu żywności. Transport posiłków powinien odbywać się w odpowiednich, przeznaczonych do tego celu, pojemnikach termoizolacyjnych wykonanych z tworzywa zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem, zapewniających właściwą ochronę, temperaturę oraz jakość przewożonych potraw. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej. 3.27. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż 20.000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie). 3.28. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę posiłków. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu, kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę. 3.29. W przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji posiłku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia posiłku bez wad niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu jednej (1) godziny od momentu powiadomienia - telefonicznie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, przez Zamawiającego, niezależnie od kar umownych określonych w § 10 umowy. 3.30. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowania posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę. 3.31. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. SANEPID-u wynikające ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, której następstwem będą m. in. mandaty, kary odpowiada Wykonawca. Wszelkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HCCAP. 3.32. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego tabel kaloryczności serwowanych posiłków w terminie 2 dni roboczych od wezwania. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi wykaz stosownych do przygotowywania posiłków produktów i surowców wraz z nazwami producentów w terminie 2 dni roboczych od wezwania. 3.33. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek wszystkich potraw wchodzących w skład każdego posiłku we własnym zakresie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego w związku z art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 3.34. Ilość posiłków na kolejny dzień Wykonawca będzie uzgadniał telefonicznie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w dniu roboczym poprzedzającym dzień dostarczania posiłków. 3.35. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zapewnić stały kontakt telefoniczny i faksowy, w godzinach pracy Zamawiającego z upoważnionym pracownikiem Wykonawcy. 3.36. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej kontroli jakości świadczonych usług w miejscu ich wydawania. 3.37. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 3.38. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa wynikających z następujących ustaw: a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 672) b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ops.wschowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach