Przetargi.pl
dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb MGZO i jednostek oświatowych z terenu Gminy Drezdenko.

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty ogłasza przetarg

 • Adres: 66-530 Drezdenko, ul. Ogrodowa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7638102 , fax. 0-95 7620850
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty
  ul. Ogrodowa 1 1
  66-530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7638102, fax. 0-95 7620850
  REGON: 21030662400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiata.drezdenko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb MGZO i jednostek oświatowych z terenu Gminy Drezdenko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb MGZO i jednostek oświatowych z terenu Gminy Drezdenko
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatnosci
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oswiata.drezdenko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach