Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych, nr sprawy PCZSzp/PN/9/2016

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku ogłasza przetarg

 • Adres: 66-530 Drezdenko, ul. Piłsudskiego 8
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7620505 , fax. 95 7620218
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
  ul. Piłsudskiego 8 8
  66-530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 95 7620505, fax. 95 7620218
  REGON: 08039633000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-drezdenko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych, nr sprawy PCZSzp/PN/9/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów opatrunkowych m.in.: przylepce, opaski gipsowe, opaski kohezyjne, opaski dziane, wata, lignina, gaza, kompresy, setony, opatrunki specjalistyczne, siatki opatrunkowe, worki stomijne, lavaseptyki, antyseptyki na bazie octenidyny, sterylne pakiety opatrunkowe, wartość zamówienia poniżej 86 tys. euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: dostawy w trybie pilnym
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-drezdenko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach