Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2016 - 31.08.2017

Gmina Lubsko ogłasza przetarg

 • Adres: 68-300 Lubsko, Plac Wolności 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4576108 , fax. 068 4576200, 4576222
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubsko
  Plac Wolności 1 1
  68-300 Lubsko, woj. lubuskie
  tel. 068 4576108, fax. 068 4576200, 4576222
  REGON: 97077064600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2016 - 31.08.2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej jednostek organizacyjnych w okresie 01.09.2016 - 31.08.2017 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. , poz.1059 ze zm.) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do Punktów Poboru En. Elektrycznej (PPE) wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. Szacowany wolumen energii elektrycznej w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. (12 miesięcy) wynosi 2 192,182 MWh. Łączna ilość PPE wynosi 157 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysiące złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubsko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach