Przetargi.pl
Przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z przedszkola oraz uczniów szkół z terenu Gminy Stare Kurowo roku szkolnym 2016/2017

Gmina Stare Kurowo ogłasza przetarg

 • Adres: 66-540 Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 76-15-052 , fax. 0-95 76-15-102
 • Data zamieszczenia: 2016-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Kurowo
  ul. Daszyńskiego 1 1
  66-540 Stare Kurowo, woj. lubuskie
  tel. 0-95 76-15-052, fax. 0-95 76-15-102
  REGON: 21096678600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starekurowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z przedszkola oraz uczniów szkół z terenu Gminy Stare Kurowo roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest catering - przygotowanie i dowóz posiłków do przedszkola oraz szkół prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo, tj. Przedszkole Komunalne w Starym Kurowie ul. Leśna 2; 66-540 Stare Kurowo; Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie, ul. Kościuszki 95, 66-540 Stare Kurowo; Gimnazjum w Starym Kurowie ul. Kościuszki 95A, 66-540 Stare Kurowo, Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie, Nowe Kurowo 36, 66-540 Stare Kurowo - w roku szkolnym 2016/2017. Szacunkowa ilość posiłków: 188 posiłków dziennie. 2016 r. 14.486 posiłków, 2017 r. 22.294 posiłków. Przedszkole Komunalne w Starym Kurowie - 50 posiłków dziennie/ śniadanie + zupa+ drugie danie + podwieczorek - 35 posiłków dziennie/zupa+ drugie danie+ dodatek - 10 posiłków dziennie /zupa - 5 posiłków dziennie/śniadanie Szkoła Podstawowa w Starym Kurowie - 36 posiłków dziennie /zupa/drugie danie przemiennie+ dodatek Gimnazjum w Starym Kurowie - 25 posiłków dziennie /zupa/drugie danie przemiennie + dodatek Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie - 27 posiłki dziennie /zupa/drugie danie przemiennie+ dodatek Ilość posiłków została określona szacunkowo na podstawie danych z roku szkolnego 2015/2016. Ilość posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugstarekurowo/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach