Przetargi.pl
Przygotowanie do druku, druk i dystrybucja publikacji oraz materiałów informacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2009-2010

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg

 • Adres: 00-834 Warszawa, Pańska 81/83
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (022) 432 80 80 , fax. (022) 432 86 20
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Pańska 81/83 81/83
  00-834 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20
  REGON: 01718109500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie do druku, druk i dystrybucja publikacji oraz materiałów informacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2009-2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie do druku, druk i dystrybucja publikacji oraz materiałów informacyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2009-2010
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu;
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 10 usług polegających na wykonaniu prac związanych ze składem publikacji, przy czym każda z nich: - miała objętość minimum 100 stron (bez okładki), - min. 5 % jej objętości stanowiły wykresy, tabele, mapy. b) w ciągu trzech ostatnich lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 10 usług polegających na druku publikacji, przy czym każda z nich: - min. 5 % jej objętości stanowiły wykresy, tabele, mapy. - miała objętość minimum 100 stron (bez okładki), - była wydrukowane w nakładzie, co najmniej 1.500 egzemplarzy. c) dysponują co najmniej 2 osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, przy czym każda z tych osób prowadziła prace polegające na korekcie (językową, stylistyczną, interpunkcyjną) co najmniej 5 publikacji, które miały objętość minimum 100 stron każda. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ust. 1 pkt 4) muszą spełnić wszyscy Wykonawcy, a warunki określone w ust. 1 pkt 1) - 3) muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule spełnia nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 wykonawca ma obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 10 usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 4) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 10 usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 5) wykaz osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit c), wraz z informacją o spełnianiu przez nich warunków o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa co najmniej jeden z nich. 6) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie, w którym mowa w pkt 5, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa ten z nich, który będzie posługiwał się takimi osobami. Uwaga: w załączniku 3a i 3b mogą być wymienione te same publikacje o ile spełniają postawione przez Zamawiającego warunki. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 i 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby, uprawnione od reprezentowania Wykonawcy z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w ust. 3 pkt 2, które powinno być przedstawione w oryginale. 9. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metoda spełnia, nie spełnia na podstawie informacji przedstawionych w dokumentach, o których mowa w ust. 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.parp.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach