Przetargi.pl
Wymiana podłóg w Gimnazjum nr 19 ul. Zwycięzców 7/9

Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe ogłasza przetarg

 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3380826 , fax. 022 3380369
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Południe
  ul. Grochowska 274 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3380826, fax. 022 3380369
  REGON: 01525966300075
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana podłóg w Gimnazjum nr 19 ul. Zwycięzców 7/9
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje m.in.: - Roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu na wysypisko - Ułożenie posadzki z deszczułek dębowych - przewidywana ilość od 385,50 m2 do 780,0 m2 - Montaż listew przyściennych oraz cokołów drewnianych - Demontaż i montaż
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454321005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust.1 i 2, spełniający warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone j.n:. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana wg zasady spełnia /nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) Wypełniony formularz oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Parafowany wzór umowy jako akceptacja jej treści i warunków wg załącznika nr 3 do SIWZ. 3) Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie dokumentacji projektowej wg zał. nr 6 do SIWZ (przedmiar robót + rysunki) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 7 do SIWZ). 4) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: a) wykaz wykonanych 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga wykazania 2 robót obejmujących remont posadzek z deszczułek o wartości nie mniejszej niż 140.000,- zł brutto (każda), zrealizowanych w obiektach użyteczności publicznej (zwlaszcza szkołach, przedszkolach) - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru). Dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia ujętego w wykazie winien zawierać zakres robót i termin wykonania na potwierdzenie, że przedstawiony dokument dotyczy konkretnej pozycji wykazu. b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (potencjał kadrowy wykonawcy) i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający wymaga wykazania zatrudnienia osoby, która zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., nr 156 poz. 1118 ze zm.) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymi i posiadającą odpowiednie uprawnienia określone poniżej w ppkt. c - wzór stanowi zał. nr 5; W przypadku wskazania w wykazie (tj. w zał. nr 5 do SIWZ) osób, którymi będzie dysponował wykonawca należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób przy realizacji zamówienia; c) uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - konstrukcyjno - budowlanej; wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie lub wydanych przed obwieszeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz. U. z 2003 nr 207, poz. 2016 ze zm., uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia); 6) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: a) aktualną polisę OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 7) W celu potwierdzenia spełnienia warunku, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: a) oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ; b) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego; c) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku składania oferty przez wykonawcę z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. 4 lit. a, oraz pkt. 7 lit. b, c składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie : a) wymagane dokumenty wskazane w pkt 4 lit a oraz 7 lit. b, c muszą być złożone przez każdy podmiot; b) oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru określonego w załączniku nr 2) musi być podpisane przez wszystkie podmioty występujące wspólnie, c) pozostałe dokumenty wg uznania (z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione łącznie przez podmioty występujące wspólnie); podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w formie spółki cywilnej: a) w imieniu spółki - wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt od 1 do 7 [za wyjątkiem pkt. 4 lit. a] oraz umowę spółki lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu: b) przez każdego ze wspólników - dokumenty wymienione pkt. 4 lit. a oraz pkt 7 lit. b, c.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach