Przetargi.pl
Przewóz uczniów do szkół Gminy Łomża na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018

Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża ogłasza przetarg

 • Adres: 18400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (086) 216 58 36, , fax. (086) 215 12 39
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Ekonomiczny Szkół Gminy Łomża
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie
  18400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. (086) 216 58 36, , fax. (086) 215 12 39
  REGON: 45001112700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalomza.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów do szkół Gminy Łomża na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I.W skład przedmiotowego zamówienia wchodzą przewozy uczniów szkół Gminy Łomża na podstawie zakupionych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018 obejmujące :Część 1. Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Janowo - Jarnuty - Mikołajki –Jarnuty - Stare Chojny- Chojny Młode - Grzymały Szczepankowskie - Stare Sierzputy- Sierzputy Młode - Janowo do Gimnazjum Nr 9 w Łomży i odwożenie z Gimnazjum Nr 9 - Janowo - Sierzputy Młode - Stare Sierzputy- Grzymały Szczepankowskie - Chojny Młode -Stare Chojny- Jarnuty – Mikołajki. Liczba przewożonych pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi oraz wymagana dla nich minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie 27. Część 2. Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Stare Chojny- Chojny Młode - Grzymały Szczepankowskie - Stare Sierzputy- Sierzputy Młode – Janowo Wieś - Jarnuty (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki– Jarnuty (Szkoła Podstawowa) oraz odwożenie z Jarnut (Szkoła Podstawowa) - Mikołajki – Jarnuty (Szkoła Podstawowa) – Janowo Wieś - Sierzputy Młode - Stare Sierzputy - Grzymały Szczepankowskie - Chojny Młode - Stare Chojny. Liczba przewożonych pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi 67, zaś wymagana minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów w autobusie 53. Część 3. Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Bacze Suche – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Skudosze - Modzele Wypychy – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Podgórze - Gimnazjum nr 9 w Łomży i odwożenie na trasach Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Wypychy - Modzele Skudosze – Bacze Suche oraz Gimnazjum nr 9 w Łomży - Podgórze – Wygoda (Szkoła Podstawowa) - Modzele Wypychy - Modzele Skudosze – Bacze Suche. Liczba przewożonych pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi 83 zaś wymagana minimalna ilość miejsc siedzących dla pasażerów w autobusie 45. Część 4. Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Koty - Lutostań – Gać - Milewo – Puchały – Wyrzyki – Siemień Rowy – Stara Łomża - Gimnazjum nr 9 w Łomży oraz trasa powrotna odwozu Gimnazjum nr 9 w Łomży – Stara Łomża - Siemień Rowy – Wyrzyki - Puchały – Milewo – Gać - Lutostań – Koty. Liczba pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi i wymagana minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie 22. Część 5. Przewóz uczniów autobusami przed i po zajęciach szkolnych w dniach nauki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na trasach: Kisiołki – Andrzejki – Czaplice - Boguszyce - Szkoła Podstawowa w Konarzycach oraz dwukrotne odwożenie na trasie Szkoła Podstawowa w Konarzycach - Kisiołki – Andrzejki – Czaplice - Boguszyce . Liczba pasażerów (uczniów i opiekuna) z biletami miesięcznymi i wymagana minimalna ilość miejsc siedzących w autobusie 27. II. Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi na podstawie wyników naboru do szkół na dzień ogłoszenia przetargu - mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. III. Przewozy te wykonywane będą zgodnie z przebiegiem tras i z rozkładami jazdy ustalonymi wspólnie z Zamawiającym i dyrektorami szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zmiany rozkładów jazdy mogą być dokonane po uzgodnieniu z Zamawiającym i dyrektorami szkół. IV. Wykonawca będzie realizował zamówienie odpowiednio jak w ofercie w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób na podstawie biletów miesięcznych . V. Wykonawca zapewni możliwość przejazdu na podstawie biletów miesięcznych zatrudnionych przez zamawiającego osób sprawujących opiekę nad uczniami. VI. Zamawiający w czasie realizacji przez wykonawcę przewozu uczniów w ramach przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób, przewiduje dostępność miejsc siedzących w pojazdach wykonawcy dla pasażerów poza uczniami i opiekunami, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc siedzących dla wszystkich uczniów i osoby sprawującej opiekę z biletami miesięcznymi zakupionymi przez zamawiającego. VII. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych części zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ. VIII. Zamawiający zaleca zapoznanie się Wykonawców ze stanem tras po których realizowana będzie usługa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.1907 ze zm.); dokumenty potwierdzające , że pojazdy, którymi Wykonawca będzie realizował zamówienie spełniają wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 poz. 1260) i innych przepisach związanych z przewozem osób (dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym pojazdu), dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania autobusami oraz do przewozu osób przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017, tekst jednolity poz.978).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach