Przetargi.pl
Rozbudowa zasobów przedszkolnych w Gminie Juchnowiec Kościelny - II. Cz. I. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku przedszkola w Księżynie.’’ Cz. II. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla robót budowlanych i wyposażenia przedszkola w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.’’

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg

 • Adres: 16061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 132 880, , fax. 857 132 881
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
  ul. Lipowa 10
  16061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
  tel. 857 132 880, , fax. 857 132 881
  REGON: 54221500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa zasobów przedszkolnych w Gminie Juchnowiec Kościelny - II. Cz. I. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku przedszkola w Księżynie.’’ Cz. II. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla robót budowlanych i wyposażenia przedszkola w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.’’
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cz. I. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku przedszkola w Księżynie.’’ Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy przedszkola wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku przedszkolnego przy ul. Szkolnej 7 (dz. nr 470 obręb Księżyno) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac budowlanych. W projekcie budynku przedszkola należy przewidzieć 2 sale dydaktyczne, 2 sale wielofunkcyjne, łazienki, szatnie, stołówki, część administracyjną oraz zaplecze kuchenne i techniczne oraz pokoje na pomoce dydaktyczne, pomieszczenia porządkowe. W ramach dokumentacji należy ująć zagospodarowanie terenu wokół budynku przedszkola, w tym również wykonanie placu zabaw oraz wyposażenie przedszkola. W ramach projektu przewidziano następujące usprawnienia dla osób niepełnosprawnych zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz: • Przejścia pomiędzy pomieszczeniami projektuje się jako bezprogowe, • Wszystkie drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych mają szerokość przejścia min. 90 cm, • Przy korytarzu zaprojektowano toaletę dla niepełnosprawnych, • W miejscach różnic poziomu posadowienia posadzki zaprojektowano pochylnie dla niepełnosprawnych z obustronnymi balustradami, • Przy nawierzchniach utwardzonych zastosowano krawężniki obniżone, • Przejście przez budynek umożliwiające dostęp osób niepełnosprawnych do placu zabaw, wyrównany poziom ścieżek na terenie przedszkola. Projekt powinien uwzględniać rozwiązania oraz założenia projektowe wskazane w projekcie koncepcyjnym przedszkola w Księżynie stanowiącym załącznik do SIWZ. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje ponadto: • uzyskanie warunków przyłączenia do wszystkich sieci niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu (woda, kanalizacja, energia elektryczna) • projekty przyłączy wszystkich sieci niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu; • wykonanie instalacji wewnętrznych, Cz. II. ,,Opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej dla robót budowlanych i wyposażenia przedszkola w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.’’ Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej robót budowlanych i wyposażenia przedszkola wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (skutecznego zgłoszenia) przy ul. Szkolnej 5 (dz. nr 508/28 obręb Juchnowiec Dolny) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Zadanie 1 Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń Przedszkola w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni edukacji i relaksu dzieci 3-4 letnich. Zakres prac remontowych: szpachlowanie, dwukrotne malowanie ścian (farba olejna emulsyjna) i sufitu (farba emulsyjna) adaptowanego holu; szpachlowanie, dwukrotne malowanie ścian i sufitów dwóch klatek schodowych prowadzących na adaptowany hol; skucie płytek, wylewka, położenie wykładziny PCV na podłodze adaptowanego holu. Zadanie 2 Zagospodarowanie terenu w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw na potrzeby grupy 3-4 latków Przedszkola w Juchnowcu Górnym Zakres prac: niwelacja terenu, nawiezienie, rozplantowanie, utwardzanie, zagęszczenie; montaż bezpiecznego podłoża, zasianie trawy. Projekt zagospodarowania dla kompleksów zabawowych – huśtawki, pomosty, zjeżdżalnie, wieże, domki, elementy edukacyjne itp. Projekt ogrodzenia. Dokumentację projektową zagospodarowania terenu należy skoordynować z posiadaną przez zamawiającego dokumentacją na zagospodarowanie terenu wokół zespołu szkół. Zadanie 3 Zakup wyposażenia na potrzeby utworzonej grupy 3-4 latków w Przedszkolu w Juchnowcu Górnym. Obejmuje: min. szafki, biurko, zabawki, gry, pomoce dydaktyczne, telewizor, tablice, materac relaksacyjny, krzesło, dywany, krzesła, stoliki, szatnia, zasłony, karnisze i akcesoria, tablica interaktywna, projektor, laptop, urządzenie wielofunkcyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Cz. I – 1000 zł. Cz.II - 200 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 1 Rozdziału XII SIWZ. 3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu; 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z poźn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030 5. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium. 6. Wadium w formie poręczeń, gwarancji, należy złożyć w oryginale w sekretariacie (pok. Nr.6), w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert. Wykonawca winien uzyskać potwierdzenie złożenia wadium. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.1. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 13.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 13.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach