Przetargi.pl
„Dostawa 300 ton kostki węgla kamiennego o wartości opałowej minimum 24 MJ/kg w sezonie grzewczym 2017-2018”

Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach ogłasza przetarg

 • Adres: 18-312 Rutki-Kossaki, 11 Listopada
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862701055,
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach
  11 Listopada 5
  18-312 Rutki-Kossaki, woj. podlaskie
  tel. 862701055,
  REGON: 365687586
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.bos.ug.rutki.wrotapodlasia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Gminne samorządowe jednostki organizacyjne.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa 300 ton kostki węgla kamiennego o wartości opałowej minimum 24 MJ/kg w sezonie grzewczym 2017-2018”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie Zamawiającemu 300 ton kostki węgla kamiennego o wartości opałowej minimum 24 MJ/kg w sezonie grzewczym 2017/2018. 2) Dostawy odbywać się będą w ciągu 48 godz. od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania. 3) Dostawy odbywać się będą na koszt Przyjmującego Zamówienie, transportem (samochody samowyładowcze) Przyjmującego Zamówienie , bezpośrednio na plac Zamawiającego w miejscowości Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7A 18-312 Rutki-Kossaki. 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości dostaw, uzależniając je od temperatur atmosferycznych występujących w okresie realizacji zamówienia. 5) Podana w Ofercie cena za 1 tonę węgla jest stała i nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji zamówienia. 6) Wykonawca zobowiązany jest posiadać do dostarczanego węgla Certyfikat Jakości Węgla, potwierdzający wymagane parametry węgla. 7) Parametry jakościowe węgla: - Wartość opałowa minimum – 24 MJ/kg, - Uziarnienie – powyżej 60 mm, - Zawartość popiołu – do 9 %, - Zawartość siarki – do 0,8 %, Dostawy mogą być realizowane samochodami o ładowności do ok. 25 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie na Załączniku Nr 4 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach