Przetargi.pl
„Przebudowa drogi w msc. Burdeniszki na odcinku o długości ok. 1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50m na dz. nr geod. 134"

Gmina Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16400 Suwałki, ul. Świerkowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 662 136 , fax. 875 662 136
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suwałki
  ul. Świerkowa 45
  16400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 662 136, fax. 875 662 136
  REGON: 79067097000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi w msc. Burdeniszki na odcinku o długości ok. 1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50m na dz. nr geod. 134"
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem opracowania jest „Przebudowa drogi w msc. Burdeniszki na odcinku o długości ok. 1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50m na dz. nr geod. 134" 2. Zakres opracowania przedstawiono na planie sytuacyjnym. Początek opracowania przyjęto na granicy istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscowości Burdeniszki. Długość drogi objętej opracowaniem wynosi 1,19 km. Zakres prac: - roboty ziemne w celu regulacji korpusu drogi - podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką ulepszającą 50% kruszyw przekruszonych układana na wyrównanej istniejącej nawierzchni żwirowej o śr. gr. 15 cm - nawierzchnia betonowa z RCC 30/37 ścieralna gr. 14 cm szer. 3,5 m - pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszką ulepszającą 50% kruszyw przekruszonych śr. gr. 12 cm 3. Przebudowywana droga gminna we wsi Burdeniszki jest to droga szerokości 5,0 - 5,5 m o nawierzchni żwirowej. Odcinek drogi posiada zjazdy gospodarcze do obsługi komunikacyjnej zabudowy oraz pól uprawnych ulegające przebudowie, z uwagi na potrzebę dostosowania ich do nowej projektowanej niwelety drogi. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne oraz podłużne. 4. Zjazdy gospodarcze. Wzdłuż drogi uwzględniono przebudowę zajazdów gospodarczych na działki przyległe i do zabudowań siedliskowych w celu dostosowania ich do nowej niwelety oraz zapewniając w ten sposób dostęp do drogi. 5. Na opracowywanym odcinku zaprojektowano drogę o szerokości korony 5,5 m o przekroju szlakowym i nawierzchni z betonu cementowo 30/37 gr. 14 cm na 15 cm podbudowie z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z dodatkiem 50% kruszyw przekruszonych. Po obu stronach jezdni projektuje się pobocza wykonane z mieszanki kruszywowej szerokości 1,00 m. Na zjazdach przewidziano 0,5 m nawierzchni betonowej ( reszta część zjazdu z nawierzchnią z mieszanki kruszywowej). 6. Przyjęto regulacje zasów wodociągowych oraz przesunięcie hydrantu wodociągowego w miejscach kolidowania z drogą. 7. Teren, na którym będzie realizowana inwestycja, nie jest objęty żadną z form ochrony konserwatorskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach