Przetargi.pl
Rozbudowa, przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Orli

Gmina Orla ogłasza przetarg

 • Adres: 17106 Orla, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 730 57 81 , fax. 085 730 57 80
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orla
  ul. Mickiewicza 5
  17106 Orla, woj. podlaskie
  tel. 085 730 57 81, fax. 085 730 57 80
  REGON: 5065960000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa, przebudowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Orli
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia 1) przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa biologicznej czynnej oczyszczalni ścieków w Orli, zdolnej do oczyszczania średnio 55 m³ ścieków na dobę. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ozn. nr geodezyjnymi 508/5 i 509/1, 2) przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy PZP opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 3a pzp.) – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz Podwykonawca wykonując roboty budowlane - konstrukcyjne przy budowie budynku zatrudniał wszystkich pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze etatu) - w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) budowę nowego punktu zlewnego ścieków dowożonych, 2) budowę nowego reaktora SBR wraz z komorą tlenowej stabilizacji osadu, 3) budowę wiaty na odwodniony osad, 4) modernizację przepompowni głównej, 5) budowę stopnia mechanicznego oczyszczania ścieków, 6) modernizację węzła gospodarki osadowej, 7) budowę systemu dozowania reagentów, 8) przebudowę ciągów pieszo-jezdnych, 9) wymianę sieci zewnętrznych w obrębie oczyszczalni, 10) budowę systemu sterowania oczyszczalnią, 11) remont budynku technologicznego oczyszczalni, 12) remont budynku gospodarczego oczyszczalni z montażem na dachu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,4 kwp, 13) wykonanie oświetlenia zewnętrznego obiektu, 14) wykonanie ogrodzenia terenu, 15) obsługę geodezyjną, 16) rozruch oczyszczalni, a następnie zlecenie na własny koszt badań akredytowanych odprowadzanych ścieków. Efekt technologiczny należy potwierdzić poprzez wykonanie minimum dwóch badań pozytywnych tj. bez przekroczeń wskaźników wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232421-3

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną