Przetargi.pl
Dostawy węgla sortymentu ekogroszek do Aresztu Śledczego w Hajnówce

Areszt Śledczy w Hajnówce ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, Warszawska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 6832007 w.120, 6832008, , fax. 85 6832978
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Hajnówce
  Warszawska 67
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 6832007 w.120, 6832008, , fax. 85 6832978
  REGON: 12520570000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Penitencjarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy węgla sortymentu ekogroszek do Aresztu Śledczego w Hajnówce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy w sezonie grzewczym 2020/2021 do Aresztu Śledczego w Hajnówce workowanego węgla kamiennego sortymentu EKOGROSZEK w ilości 220 ton wraz z transportem i rozładunkiem o następujących parametrach techniczno – użytkowych: wartość opałowa robocza (Qri) powyżej 22 MJ/kg jednakże nie większa niż 26 MJ/kg /Wartość opałowa stanowi jedno z trzech kryteriów oceny ofert/, granulacja (uziarnienie): 5 -25 mm, zdolność spiekania wg. metody Rogi, RI poniżej 10, zawartość popiołu w stanie roboczym (części niepalnych)(Ar) – poniżej 10%, zawartość siarki w stanie roboczym (Srt) poniżej 0,5%, wilgotność całkowita od 9% do 14%, temperatura stapiania popiołu powyżej 1150°,zawartość miału do 10%, niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie palenia). Dostawy workowanego węgla kamiennego sortymentu EKOGROSZEK wraz z transportem i rozładunkiem realizowane będą w dostawach częściowych, samochodami samowyładowczymi posiadającymi zabezpieczenie przewożonego węgla przed wpływem warunków atmosferycznych, w sposób zapobiegający utracie walorów użytkowych do Zamawiającego. Podana ilość przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową w ciągu trwania umowy. Ostateczna ilość dostarczanego węgla kamiennego sortymentu EKOGROSZEK może ulec zmniejszeniu, będzie ona wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, (wartości opałowej węgla) przy czym będzie to wielkość nie mniejsza niż 85% wielkości całego zamówienia. W związku z zmniejszeniem danej ilości Zamawiający nie poniesie żadnych skutków prawnych. W związku z zmniejszeniem danej ilości Zamawiający nie poniesie żadnych skutków prawnych. Zamawiający będzie przekazywać wykonawcy zamówienie określające wielkość kolejnej dostawy minimum 5 dni przed planowanym terminem dostawy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie wskazanym w złożonej ofercie. Termin realizacji dostawy liczony będzie od dnia złożenia zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ilościach wskazanych przez Zamawiającego. Dostawy węgla będą realizowane od poniedziałku do piątku w dni robocze tygodnia, od godziny 8:30 do godziny 13:30 W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany będzie dla każdej dostawy dołączyć dokument jakości węgla kamiennego sortymentu ekogroszek np. certyfikat lub świadectwo, wystawiony przez uprawniony podmiot, lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w którym będą zawarte informacje dotyczące m.in.: sortymentu, wartości opałowej, zawartości popiołu, zawartości siarki oraz wilgotności. Wykonawca dostarczający przedmiot zamówienia powinien dostosować środek transportu do warunków bramy wjazdowej rozsuwanej do jednostki tj.: szerokość 3,51 m wysokość 4,15 m. Odbiór zamawianego węgla przeprowadzany będzie każdorazowo w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy i polegać będzie na komisyjnym przeliczeniu worków oraz wybiórczym przeważeniu, co najmniej 20 worków węgla, na legalizowanych wagach. Orientacyjna wielkość jednej dostawy to 20 ton. Za prawidłowo zrealizowaną zostanie uznana dostawa, której różnica pomiędzy ilością węgla zamówionego, a dostarczoną wyniesie nie więcej niż +/-5% ilości węgla zamówionego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach