Przetargi.pl
Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3 903 571,50zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 50/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Gmina Zbójna ogłasza przetarg

 • Adres: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 214 00 29 , fax. 86 214 00 29
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbójna
  ul. Łomżyńska 64
  18-416 Zbójna, woj. podlaskie
  tel. 86 214 00 29, fax. 86 214 00 29
  REGON: 45067002500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3 903 571,50zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 50/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3 903 571,50zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 50/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 1.1. Udzielenie kredytu w wysokości 3 903 571,50zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych, 50/100) w 2020 roku. 1.2. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego w jednej transzy 1.3. Okres kredytowania: do 31 maja 2028 roku. 1.4. Spłata kredytu nastąpi w 81 nierównych ratach, płatnych na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od dnia 31 października 2020 roku. 1.5. Wysokość rat kapitałowych według harmonogramu j.n.: L.p. Okres kredytowania Spłata raty sierpień 2020 0,00 2020.09.30 0,00 1 2020.10.31 333 334,00 2 2020.11.30 333 333,00 3 2020.12.31 333 333,00 4 2021.01.31 30 000,00 5 2021.02.28 30 000,00 6 2021.03.31 30 000,00 7 2021.04.30 30 000,00 8 2021.05.31 30 000,00 9 2021.06.30 30 000,00 10 2021.07.31 30 000,00 11 2021.08.31 30 000,00 12 2021.09.30 30 000,00 13 2021.10.31 30 000,00 14 2021.11.30 30 000,00 15 2021.12.31 30 000,00 16 2022.01.31 30 000,00 17 2022.02.28 30 000,00 18 2022.03.31 30 000,00 19 2022.04.30 30 000,00 20 2022.05.31 30 000,00 21 2022.06.30 30 000,00 22 2022.07.31 30 000,00 23 2022.08.31 30 000,00 24 2022.09.30 30 000,00 25 2022.10.31 30 000,00 26 2022.11.30 30 000,00 27 2022.12.31 30 000,00 28 2023.01.31 33 000,00 29 2023.02.28 33 000,00 30 2023.03.31 33 000,00 31 2023.04.30 33 000,00 32 2023.05.31 33 000,00 33 2023.06.30 33 000,00 34 2023.07.31 33 000,00 35 2023.08.31 33 000,00 36 2023.09.30 33 000,00 37 2023.10.31 33 000,00 38 2023.11.30 33 000,00 39 2023.12.31 33 000,00 40 2024.01.31 34 000,00 41 2024.02.29 34 000,00 42 2024.03.31 34 000,00 43 2024.04.30 34 000,00 44 2024.05.31 34 000,00 45 2024.06.30 34 000,00 46 2024.07.31 34 000,00 47 2024.08.31 34 000,00 48 2024.09.30 34 000,00 49 2024.10.31 34 000,00 50 2024.11.30 34 000,00 51 2024.12.31 34 000,00 2025.01.31 0,00 2025.02.28 0,00 52 2025.03.31 10 000,00 2025.04.30 0,00 2025.05.31 0,00 2025.06.30 0,00 2025.07.31 0,00 2025.08.31 0,00 2025.09.30 0,00 2025.10.31 0,00 2025.11.30 0,00 2025.12.31 0,00 53 2026.01.31 47 000,00 54 2026.02.28 47 000,00 55 2026.03.31 47 000,00 56 2026.04.30 47 000,00 57 2026.05.31 47 000,00 58 2026.06.30 47 000,00 59 2026.07.31 47 000,00 60 2026.08.31 47 000,00 61 2026.09.30 47 000,00 62 2026.10.31 47 000,00 63 2026.11.30 47 000,00 64 2026.12.31 47 000,00 65 2027.01.31 47 000,00 66 2027.02.28 47 000,00 67 2027.03.31 47 000,00 68 2027.04.30 47 000,00 69 2027.05.31 47 000,00 70 2027.06.30 47 000,00 71 2027.07.31 47 000,00 72 2027.08.31 47 000,00 73 2027.09.30 47 000,00 74 2027.10.31 47 000,00 75 2027.11.30 47 000,00 76 2027.12.31 47 000,00 77 2028.01.31 48 500,00 78 2028.02.29 48 500,00 79 2028.03.31 48 500,00 80 2028.04.30 48 500,00 81 2028.05.31 47 571,50 3 903 571,50 1.6. Jednomiesięczna karencja w spłacie kapitału. 1.7. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca w którym uruchomiony zostanie kredyt. 1.8. Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 1M z 1-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek oraz stałej marży banku w trakcie trwania umowy. 1.9. Prowizja liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu. 1.10. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 1.11. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do : - wcześniejszej spłaty kredytu, części raty kredytu, raty kredytu lub rat kredytu, - zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności w dotrzymaniu określonych w SIWZ terminów spłat - zmiany harmonogramu spłat rat kredytu bez ponoszenia z w.w. tytułów dodatkowych kosztów (prowizji). 1.12 Stała marża banku (określona w załączniku nr 2 do SIWZ), nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonania zamówienia. 1.13. Do obliczenia ceny za realizację przedmiotu zamówienia jako stawkę bazową należy przyjąć WIBOR 1M z 23 lipca 2020r. 1.14. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość kontrasygnaty Skarbnika na wekslu i deklaracji wekslowej oraz podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i oświadczenia o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla z kontrasygnatą Skarbnika. 1.15. W celu umożliwienia oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się odpowiednie dokumenty finansowe (Załącznik nr 9 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, w tym realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy oraz Formularz cenowy - Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ. 2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 -Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Informacja o wystąpieniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (Załącznik nr 5 do SIWZ). 6. Zakres rzeczowy oraz wartość robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem zamówienia publicznego, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom (wzór załącznik Nr 7) -jeżeli dotyczy; 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w składanych przez siebie oświadczeniach – Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 8.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego –Wykonawca, do oferty dołącza również zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.(Załącznik nr 8 do SIWZ) 8.2.W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego –Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu dokumentów zawartych w pkt VI.7. SIWZ. 8.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ – dotyczące podwykonawców. 9. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej. 9.1. Do oferty w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzoru na Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału oraz brak podstaw wykluczenia. 9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 9.3. Jeśli oferta Wykonawcy składającego ofertę wspólną zostanie najwyżej oceniona, zostanie on wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni dokumentów: a) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, b) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt. VI.7 SIWZ przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 10. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 10.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6, a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 10.2. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożony przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 10.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 11 . Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 11.1. Wszelkie Oświadczenia (w tym Wykazy), o których mowa w niniejszej specyfikacji dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 11.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 11.4. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 11.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 11.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. 11.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 11.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Zaleca się wskazanie Zamawiającemu adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji. 11.9. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy ( z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone). 11.10. W przypadku, o którym mowa w pkt 11.8. SIWZ zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 11.11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach