Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym, hodowanych za barierą sanitarną (SPF) do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 485 400 , fax. 857 485 627
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 485 400, fax. 857 485 627
  REGON: 28860400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym, hodowanych za barierą sanitarną (SPF) do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym, hodowanych za barierą sanitarną (SPF) do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Formularzem cenowym – załącznikiem nr 1a do SIWZ. 2. Dostarczana pasza powinna charakteryzować się n/w parametrami : 1/ pasza hodowlana dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym hodowanych za barierą sanitarną (SPF) 2/ opakowanie w workach 2 – 3 warstwowych - 6,5kg z wyjątkiem paszy dla myszy nudów pakowana 3kg x 5szt 3/ status paszy: sterylna, sterylizowana promieniami gamma 25kGy 4/ powtarzalność składu paszy – różnica w składzie nie może przekraczać 0,3% 5/ Posiadane Certyfikaty jakości ISO 9001: 2008; HCCP bądź porównywalne – dla pasz, ISO 14001 – do procesu sterylizacji 6/ Stałość składników odżywczych: witamin, kwasów tłuszczowych, 7/ Możliwość dostarczania analizy składu do każdej partii towaru 8/ Pasza dostarczana na Europaletach . 9/ Brak zawartości mączki rybnej w składzie paszy (problem z TSE), 10/ źródła energii do metabolizmu paszy dla: A - Myszy: 52-55% węglowodany 10-12% tłuszcze 35-37% białko Wit. B2- 21÷24 mg/kg Wit. B6- 20-22 mg/kg Wit. B12- 95-105 µ/kg B - Myszy nude: 44-46% węglowodany 13-15% tłuszcze 40-42% białko Wit. B2- 32÷36 mg/kg Wit. B6- 30-34 mg/kg Wit. B12- 150-155 µ/kg C - Szczurów: 53-55% węglowodany 9-11% tłuszcze 35-37% białko Wit. B2- 21÷24 mg/kg Wit. B6- 20-22 mg/kg Wit. B12- 95-105 µ/kg D-Pasza bytowa 58% węglowodany 9% tłuszcze 33% białko Wit. B2- 21÷24 mg/kg Wit. B6- 20-22 mg/kg Wit. B12- 95-105 µ/kg 12/ zawartość białek zwierzęcych: zdecydowanie brak 13/ zawartość nitrozoamin (wskazany brak) 14/ długość terminu ważności paszy: minimum 6 miesięcy 15/ Forma pasz – granule 10mm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony przez Wykonawcę Formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony przez Wykonawcę Formularz cenowy – załącznik Nr 1a do SIWZ, 3) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ, 3) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem; 4) wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i nazwy firm podwykonawców (jeżeli są przewidywani – załączyć załącznik Nr 3 do SIWZ), 5) wypełniony załącznik Nr 4 do SIWZ – tylko w przypadku składania oferty równoważnej z opisem przedmiotu zamówienia. 6) zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeżeli dotyczy – załącznik nr 7 do SIWZ. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT (czynność Wykonawcy winna być dokonana w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach