Przetargi.pl
Dostawa paszy dla żubrów w hodowli zamkniętej i hodowli wolnej w BPN wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Białowieski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 682 97 23
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białowieski Park Narodowy
  ul. Park Pałacowy 11
  17-230 Białowieża, woj. podlaskie
  tel. 85 682 97 23
  REGON: 20066482800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bpn.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paszy dla żubrów w hodowli zamkniętej i hodowli wolnej w BPN wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy paszy dla żubrów w hodowli zamkniętej i hodowli wolnej w BPN wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część 1: Dostawa buraków pastewnych wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. • Ilość zamawianych buraków: 30 ton • Miejsce dostarczenia buraków: wskazane przez Zamawiającego (Ośrodek Hodowli Żubrów - rezerwaty nr 1, 2, 4). • Opis przedmiotu zamówienia: buraki pastewne bez zanieczyszczeń mechanicznych, oczyszczone z liści, korzonków i gleby, zdrowe (bez śladów zgnilizny). Część 2: Dostawa żołędzi wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. • Ilość zamawianych żołędzi: 5 ton • Miejsce dostarczenia żołędzi: Ośrodek Hodowli Żubrów rezerwat nr 4. • Opis przedmiotu zamówienia: żołędzie z tegorocznego zbioru, z dębu szypułkowego i bezszypułkowego (nie dębu czerwonego), bez uszkodzeń mechanicznych, oznak żerowania owadów czy chorób. Część 3: Dostawa owsa wraz z jego rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. • Ilość zamawianego owsa: 20 ton • Miejsce dostarczania owsa: magazyn zbożowy BPN na osadzie Zwierzyniec. • Opis przedmiotu zamówienia: owies ze zbiorów tegorocznych, ziarno powinno być zdrowe, dojrzałe, dobrze wykształcone, bez zanieczyszczeń czy szkodników, o wilgotności do 13 %. Część 4: Dostawa kukurydzy wraz z jej rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. • Ilość zamawianej kukurydzy: 5 ton • Miejsce dostarczania kukurydzy: magazyn zbożowy BPN na osadzie Zwierzyniec • Opis przedmiotu zamówienia: kukurydza ze zbiorów tegorocznych, ziarno powinno być zdrowe, dojrzałe, dobrze wykształcone, bez zanieczyszczeń czy szkodników, o wilgotności do 13 %.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15700000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach