Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Województwo Podlaskie ogłasza przetarg

 • Adres: 15-888 Białystok, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 45 51 , fax. 85 665 46 42
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Podlaskie
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 45 51, fax. 85 665 46 42
  REGON: 05065840400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1) Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, 2) Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Zdrowia UMWP. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 1a do SIWZ odpowiednio dla części nr 1 i części nr 2. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących załączniki nr 2 i 2a do SIWZ (odpowiednio dla części nr 1 i części nr 2). 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy PZP. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 7. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Dot. Części nr 1 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (z podziałem na część unijną 63,63% i część krajową 36,37%) poziom dofinansowania 100%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz z ofertą powinny zostać złożone: 1) OŚWIADCZENIE (wymagane postanowieniami zawartymi w Rozdziale IX pkt 3 ppkt 1 SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców (zgodnie z Rozdziałem XI pkt 4 SIWZ). 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale XI pkt 1 SIWZ. 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że: zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach